Rozmiar czcionki:

Informacja dla członków rodzin osób pozbawionych wolności

 

Kujawsko-Pomorska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym informuje o możliwości pozyskania wsparcia finansowego i materialnego dla członków rodzin osób pozbawionych wolności, a korzystających ze świadczeń pomocowych Ośrodka Pomocy Społecznej dzięki wsparciu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W myśl obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 roku w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z dnia 6 października 2015 roku) członkowie rodzin osoby pozbawionej wolności w okresie 3 miesięcy, a w szczególnych sytuacjach (choroba lub czasowa niezdolność do pracy) w okresie 6 miesięcy od dnia pozbawienia wolności posiadają uprawnienia do ubiegania się o przyznanie świadczenia w ramach pomocy postpenitencjarnej. Obejmuje ona zaspokojenie szeregu potrzeb członków rodzin osoby pozbawionej wolności. Paragraf 30 cytowanego aktu wymienia liczne formy i cele jej przeznaczenia, poczynając od przyznania bonów żywnościowych i świadczenia pieniężnego na zakup najpotrzebniejszych artykułów, po pokrywanie kosztów zakupu leków, leczenia, badań specjalistycznych, zakwaterowania, kursów zawodowych.

Stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem o udzielenie opisanej pomocy członka rodziny osoby pozbawionej wolności składa do kuratora zawodowego, właściwego sądu rejonowego ze względu na miejsce zamieszkania.

Przedstawiona możliwość uzyskania wsparcia jest szczególnie wskazana w krótkim okresie po osadzeniu w zakładzie karnym członka rodziny celem odbycia kary lub tymczasowego aresztowania, w warunkach, gdy pozbawiony wolności był głównym jej żywicielem.