Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

ul. 700 - lecia 36

88-400 Żnin

informuje o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne o nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20, ogłoszonego w dniu 27.08.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. 

 

Ogłoszenie o otwartym naborze - plik PDF rozmiar 1,09 MB.