Rozmiar czcionki:

Zmiany w zryczałtowanym dodatku energetycznym

 

Od 1 stycznia 2014 r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne (t.j. – Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) od dnia 01 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługiwać będzie zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. (Monitor Polski z 2015 r., poz. 377) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
•    posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
•    złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
•    zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Minister Gospodarki w dniu 28 kwietnia 2015 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” poz. 377, wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., dla gospodarstwa domowego:
•    prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,09 zł/miesiąc;
•    składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,40 zł/miesiąc;
•    składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,48 zł/miesiąc.