Rozmiar czcionki:

 

Wsparcie Rodziny

 

 

Usługa asystenta rodziny


Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Większość spotkań odbywa się w domach rodzinnych co pozwala stworzyć warunki bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

 

Procedura postępowania pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny w przypadku rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - plik PDF rozmiar 1,97 MB.

 

Załączniki do procedury - plik PDF rozmiar 396 kb.

 

Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności asystent rodziny dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodziny – mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych (m.in. pomaga w wyrobieniu dokumentów, przygotowaniu pism urzędowych, uzyskaniu świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń wynikających z innych ustaw, w kontaktach z poradniami specjalistycznymi, terapeutami i prawnikiem oraz wspiera w kontaktach z odpowiednimi instytucjami). Pomaga również w rozwiązywaniu problemów psychologicznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię lub do Punktu Interwencji Kryzysowej. Asystent wspiera członków rodziny w podejmowaniu aktywności społecznej ,łagodzi ewentualne konflikty z sąsiadami, rodziną itp. Do jego zadań należy również motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia, motywowanie do kontynuowania nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, przełamywanie kompleksów i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności i niepowodzeń w nauce. W celu kształtowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych motywuje rodziców lub rodzica do udziału w indywidualnych konsultacjach wychowawczych dla rodziców i udziału w zajęciach grupowych. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci asystent rodziny podejmuje działania interwencyjne i zaradcze, oraz wszelkie inne działania mające na celu poprawę sytuacji rodzinnej i materialno-bytowej rodziny.

 

 

UCHWAŁA Nr XLVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 - plik PDF rozmiar 844 kb.

 

UCHWAŁA Nr XIII/136/2015 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018 - plik PDF rozmiar 306 kb.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/343/2013 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015 - plik PDF rozmiar 440 kb.