Rozmiar czcionki:

Wymagane dokumenty

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio:

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia (do wglądu),
 • kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt – oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w przypadku gdy dziecko - ukończyło 18 rok życia,
 • w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

- formie opłacanego podatku,

- wysokości przychodu,

- stawce podatku,

- wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym 2018

 • oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych za rok 2018,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy lub kopię nakazu płatniczego za rok 2018,
 • kopię/odpis prawomocnego wyroku sądu orzekający rozwód lub separację – oryginał do wglądu,
 • kopia/odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego alimenty – oryginał do wglądu,
 • kopię/odpis prawomocnego orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka – oryginał do wglądu,
 • kopię/odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – oryginał do wglądu,
 • zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanej kwoty alimentów w roku 2018,
 • kopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów w roku 2018, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny wraz z wyrokiem sądu w sprawie – oryginały do wglądu,
 • w przypadku utraty bądź uzyskania dochodu, dodatkowo:

- świadectwo pracy lub umowa zlecenie + Pit 11 za 2018r. (w przypadku utraty dochodu – ksero),

- zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (w przypadku podjęcia zatrudnienia).


Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu

 

Dodatek z tytułu samotnego dziecka:
(gdy rodzic dziecka nie żyje lub ojciec nie uznał dziecka lub powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone)

 • kopię zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka nieznany – oryginał do wglądu,kopia skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko- oryginał do wglądu,
 • kopię/odpis orzeczenia sądu w sprawie o oddalenie powództwa o alimenty – oryginał do wglądu,
 • kopię/odpis orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka – oryginał do wglądu.

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie dziecka:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy dziecka (szkoła ponadpodstawowa):

 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej.

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające okres udzielenia urlopu wychowawczego oraz informacja o okresie zatrudnienia (wymagany co najmniej 6-cio miesięczny przed nabyciem prawa do urlopu wychowawczego).

 

UWAGA !!! Wnioski o świadczenia rodzinne składa się według miejsca zamieszkania.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.