Rozmiar czcionki:

·

 plakat_covid_19_m.jpg

 

covid_naglowek_m.jpg

 

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Beneficjenci projektu:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
 • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.10.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 39 122 539,37 zł

Kwota dofinansowania UE: 33 254 158,46 zł                  

Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
w okresie od 01.03.2020 r. do 31.10.2023 r.

Grupa docelowa projektu:

 • Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego
  z COVID-19 :

- gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących małą działalność w branży spożywczej,

- domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,

- niepubliczne ZOL/ZPO,

- schroniska,

- noclegownie,

- komenda wojewódzka policji,

- komenda wojewódzka straży pożarnej,

- warsztaty terapii zajęciowej,

- zakłady aktywności zawodowej,

- środowiskowe domy samopomocy,

- powiatowe centra pomocy rodzinie,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Toruniu,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a
w Bydgoszczy,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,

-całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej,

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,

- Dzienne Domy Pobytu.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

 • Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych – środki ochrony oraz inne materiały mające zapewnić bezpieczeństwo dostarczane będą do osób świadczących usługi opiekuńcze, służb mundurowych oraz przedsiębiorców na terenie wszystkich powiatów partnerskich w województwie kujawsko-pomorskim,
 • Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:

- finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi społeczne,
w tym opiekuńcze, w szczególności dla pracowników publicznych DPS oraz schronisk i ZOL, prowadzonych przez powiaty oraz dla pracowników POW u partnerów;

- udzielanie grantów na dopłaty do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi społeczne, tj. gminom realizującym usługi opiekuńcze, podmiotom świadczącym usługi opiekuńcze na rzecz gmin, ZOLom/ZPO, schroniskom, noclegowniom dla bezdomnych prowadzonym przez NGOsy, niepublicznym DPS, niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym,

- zakup testów na obecność koronawirusa (genetycznych i/lub immunologicznych/kasetkowych) dla osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych.

 

Rozmiar czcionki:

covid_naglowek_m.jpg

 

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Beneficjenci projektu:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
 • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.10.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 39 122 539,37 zł

Kwota dofinansowania UE: 33 254 158,46 zł                  

Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
w okresie od 01.03.2020 r. do 31.10.2023 r.

Grupa docelowa projektu:

 • Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego
  z COVID-19 :

- gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących małą działalność w branży spożywczej,

- domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,

- niepubliczne ZOL/ZPO,

- schroniska,

- noclegownie,

- komenda wojewódzka policji,

- komenda wojewódzka straży pożarnej,

- warsztaty terapii zajęciowej,

- zakłady aktywności zawodowej,

- środowiskowe domy samopomocy,

- powiatowe centra pomocy rodzinie,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Toruniu,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a
w Bydgoszczy,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,

-całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej,

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,

- Dzienne Domy Pobytu.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

 • Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych – środki ochrony oraz inne materiały mające zapewnić bezpieczeństwo dostarczane będą do osób świadczących usługi opiekuńcze, służb mundurowych oraz przedsiębiorców na terenie wszystkich powiatów partnerskich w województwie kujawsko-pomorskim,
 • Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:

- finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi społeczne,
w tym opiekuńcze, w szczególności dla pracowników publicznych DPS oraz schronisk i ZOL, prowadzonych przez powiaty oraz dla pracowników POW u partnerów;

- udzielanie grantów na dopłaty do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi społeczne, tj. gminom realizującym usługi opiekuńcze, podmiotom świadczącym usługi opiekuńcze na rzecz gmin, ZOLom/ZPO, schroniskom, noclegowniom dla bezdomnych prowadzonym przez NGOsy, niepublicznym DPS, niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym,

- zakup testów na obecność koronawirusa (genetycznych i/lub immunologicznych/kasetkowych) dla osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych.

 

Rozmiar czcionki:

 

popz 2021

OGŁOSZENIE

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus, będą wydawane w dniach:

 

od 20 do 21 lipca 2023 r.
w godz. od 8:00 do 15:00
w magazynie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Mickiewicza 22; 88-400 Żnin

 

Dnia 20 lipca 2023 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł,

Dnia 21 lipca 2023 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

W miesiącu lipcu  wydawane będą następujące artykuły spożywcze:

 • powidła śliwkowe,
 • makaron jajeczny,
 • mleko UHT,
 • szynka wieprzowa mielona,
 • cukier biały,
 • olej rzepakowy

 WAŻNE!

Zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Osoby które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie Uoważnić osobę drugą.

 

popz 2021

INFORMACJA PROGRAM
OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
PODPROGRAM 2021

 

ZMIANA  KRYTERIUM  DOCHODOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie uprzejmie informuje,  że w dniu 15 maja 2023 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 PLUS w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego  do świadczeń z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

 • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1 410,00 zł w przypadku osoby  w rodzinie.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2021 PLUS, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Zainteresowani, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązani będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia. Osoby, które już zgłosiły się do tutejszego Ośrodka otrzymają pomoc w ramach programu na podstawie dotychczas wypełnionego skierowania.

Rozmiar czcionki:

Wykaz poradnictwa specjalistycznego w MOPS Żnin

 

Adres,

nr tel.,

fax,

e-mail

Typ jednostki:

jednostka specjalistycznego poradnictwa/jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

Rodzaj prowadzonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne, inne - jakie) Dni i godziny przyjęć klientów przez specjalistów
1 2 3 4

UL. 700-LECIA 36,

88-400 ŻNIN,

TEL. (52)3032910/ 607809707

FAX. (52)3032920

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
JEDNOSTKA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA (15-30-19.30)

TRZY OSTATNIE WTORKI (8.00-12.00)

REJESTRACJA TELEFONICZNA

JEDNOSTKA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

(PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ)

PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA

(11.30-17.30)

KAŻDA NASTĘPNA ŚRODA

(9.00-15.00) REJESTRACJA TELEFONICZNA

JEDNOSTKA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO PRAWNIK (PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ)

II i IV PIĄTEK MIESIĄCA

(17.00-19.00) REJESTRACJA TELEFONICZNA

JEDNOSTKA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO

PRAWNIK

KAŻDY CZWARTEK- (14.00-15.00)
JEDNOSTKA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO PUNKT KONSULTACYJNY DLA OŚÓB UZALEZNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN

KAŻDA ŚRODA

10.00-15.30

KAŻDY CZWARTEK (11.30-18.00)

JEDNOSTKA ŚWIADCZĄCA SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO PRACOWNIK SOCJALNY PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK (7.30-15.30)

 

 

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom postanowiło przekształcić i jednocześnie poszerzyć działalność Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990. Zgłaszane konsultantom problemy związane nie tylko z używaniem narkotyków, ale także alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych, wskazały potrzebę zszerzenia oferty pomocowej i utworzenia Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania „Uzależnienia”. Jednocześnie informujemy, że numer do Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Uzależnienia pozostaje bezpłatny dla osób chcących skorzystać z konsultacji.

Zapraszamy do kontaktu!

Rozmiar czcionki:

Projekt: Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny

pk

pik

Rozmiar czcionki:

ukraina_plakat.jpg

 

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski uruchmił Punkty Informacyjno-Doradcze dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski jak i obywateli innych krajów trzecich, którzy wjechali na terytorium Polski z Ukrainy od dnia 24 lutego 2022r.

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU W ŻNINIE
UL. GNIEŹNIEŃSKA 7, POKÓJ NR 43
TEL. 539 536 381
czynne poniedziałek-piątek godz. 07:00-15:00

 

HARMONOGRAM BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY

 • 22.03.2023r. - godz. 11:00-19:00
 • 27.03.2023r. - godz. 07:00-15:00

Rozmiar czcionki:

Dzienny Dom „Senior+”

Plakat senior 2

Gmina Żnin ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021 -2025 Edycja 2021 na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" otrzymała dofinansowanie w wysokości 85 440,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 260 171,90 zł.

Pozyskane dofinansowanie będzie przeznaczone na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" w Żninie. Zgodnie ze złożoną ofertą w Dziennym Domu „Senior+” realizowana jest terapia zajęciowa, edukacyjne warsztaty plastyczne i rękodzieła , edukacyjne warsztaty florystyczne, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne i aktywności ruchowej. Zajęcia są prowadzone przez opiekuna animatora, instruktora terapeutę, dietetyka. Ponadto uczestnicy zajęć uczestniczą w warsztatach kulinarnych oraz mają zapewnione śniadanie i obiad. Z oferty Dziennego Domu „Senior+” w Żninie pn. "Kolej na Radość" korzysta 20 seniorów z Gminy Żnin.

Rozmiar czcionki:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

 Plakat AOON 2021

 

Źródłem finansowania Programu edycja 2021 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r.

Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na  prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystenta powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program ma także zapewniać:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Rozmiar czcionki:

Środki towarzyszące - luty 2021 r.

logo fead2


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa prowadzi dla osób objętych programem działania w ramach środków towarzyszących.

W okresie od dnia 16 lutego 2021 r. do dnia 18 lutego 2021 r. osoby odbierające żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020, otrzymają materiały edukacyjne związane z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności.

Materiały będą do odbioru w punkcie dystrybucji żywności.

 

Ulotka - Ład w lodówce zmniejsza marnowanie żywności - plik PDF rozmiar 675 kb.

 

Rozmiar czcionki:

Projekt: Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny

 

pk

 

pik

Projekt: Usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenir Gminy Żnin

Plakat dtd

 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Żnin dla osób z ograniczoną mobilnością

realizowane są w okresie trwałości projektu tj. od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2026 roku.

logo 4

 

Przekazanie samochodu do świadczenia usługi transportowej "door-to-door" do świadczenia usługi transportowej "door-to-door"

24 września 2021 r. dotarł do nas zakupiony przez Gminę Żnin i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie z Funduszy Europejskich w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” grantowego obejmującego wdrażanie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, specjalistyczny 9 – osobowy pojazd marki FORD Transit M1 Kombi, rok produkcji 2021. Pojazd przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózku inwalidzkim, wyposażony w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą ISO 10542-2, fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu oraz przestrzeń pasażerską o wysokości min. 160 cm. Wyposażony jest również w atestowaną windę załadowczą o udźwigu 400 kg sterowana pilotem, drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojazdu wraz z wysuwanym podświetlanym podestem. Dzięki zakupionemu samochodowi wiek, niepełnosprawność czy ograniczona mobilność nie staną na przeszkodzie aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i kulturalnym, nie ograniczą też dostępu do placówek zdrowotnych czy urzędów.

Usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmuje pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa ta obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwolą na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Żnin” realizowany w ramach umowy Nr 047/UDTD/I/2020/00005 o przyznanie grantu w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

logo 3

logo 4

 

Promocja usługi transportowej "door-to-door"

W dniu 7 sierpnia 2021 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie promowali usługę transportową „door-to-door” podczas V Gminnego Dnia Seniora.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

logo 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko KIEROWCA w ramach realizacji projektu:

Usługa transportu "door-to-door" w Gminie Żnin

Link do strony z zamieszczonym ogłoszeniem  http://bip.mops-znin.pl

logo 4

 

Realizacja usługi transportu "door-to-door" przez firmę zewnętrzną

Przedstawiamy realizację bezpłatnej usługi transportu door-to-door na terenie gminy Żnin przez firmę zewnętrzną z którą została podpisana stosowna umowa. Transport osób poruszających się na wózku inwalidzkim ułatwia zakupiony w ramach programu schodołaz gąsienicowy Liftkar PTR 160. 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

logo 4

Usługa transportu "door-to-door" na terenie Gminy Żnin

Burmistrz Żnina informuje, że od 1 kwietnia 2021 roku jest uruchomiona bezpłatna usługa transportowa door-to-door dla mieszkańców gminy Żnin,  którzy:

 • ukończyli 18 rok życia i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabo widzące i itp.)
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( lub równoważne),
 • lub nie posiadające takiego orzeczenia ( w szczególności osoby mające trudności w poruszaniu się) oraz ze względu na wiek i stan zdrowia.

Usługa jest realizowana na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie mogła skorzystać z usługi wraz z  asystentem zatrudnionym  na potrzeby projektu. Usługa transportowa zabezpiecza potrzeby mobilne w obszarze aktywizacji społecznej, zdrowotnej  i kulturalnej. Dzięki usłudze dotarcie do urzędu, biblioteki i muzeum,  lekarza orzecznika i specjalisty stanie się prostsze.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

 • dzwoniąc pod numer telefonu: (52) 30 32 911
 • wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczeń usług transportu door-to-door w Gminie Żnin.

Informacje o projekcie: Gmina Żnin realizuje umowę Nr 047/UDTD/I/2020/00005/ projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” grantowego obejmującego wdrażanie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Cel projektu: ułatwienie integracji społecznej i zdrowotnej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Żnin usług indywidualnego transportu door-to-door.

Planowane efekty: Ograniczenie zjawiska wykluczenia w zakresie mobilności mieszkańców Gminy Żnin, którzy ze względu na wiek czy niepełnosprawność nie mogą w pełni samodzielnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Całkowita wartość projektu: 495 549,45 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 417 649,08 zł

Działanie 2.8 Rozwój Usług społecznych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wniosek o korzystanie z usługi transportu door-to-door w Gminie Żnin - plik PDF rozmiar 564 kb.

 

Oświadczenie - plik PDF rozmiar 239 kb.

Ankieta dotycząca świadczonej usługi door-to-door - plik PDF rozmiar 413 kb.

 Potwierdzenie wykonanej usługi transportu przez użytkownika lub przedstawiciela ustawowego - plik PDF rozmiar 125 kb.

 

 

Zgłoszenie reklamacji dotyczącej jakości świadczonej usługi door-to-door - plik PDF rozmiar 139 kb.

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/322/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usługi transportu door-to-door na terenie Gminy Żnin”. - plik PDF rozmiar 769 kb.

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu świadczenia usługi transportu door-to-door w Gminie Żnin” - plik PDF rozmiar 1,68 mb.

 

ZARZĄDZENIE NR 182/2021 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany regulamini w sprawie przyjęcia "Regulaminu świadczenia usługi transportu door-to-door w Gminie Żnin” - plik PDF rozmiar 2,0 mb.

 logo 3

Rozmiar czcionki:

Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą

 

Logo Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 

W naszym regionie działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 800 154 030. Linia jest otwarta codziennie (również w dni wolne od pracy) w godzinach 17-21.

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, które prowadzi merytoryczny nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią (Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) podejmuje również interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzi mediacje między stronami konfliktów. W uzasadnionych przypadkach zapewnia zastępstwo procesowe. Podejmuje również kampanie społeczne i akcje medialne. Prowadzi też szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych i innych osób pracujących w pierwszym kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy, a także szkolenia dla osób pracujących nad korekcją postaw sprawców przemocy w rodzinie.

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia to nie tylko udzielanie porad telefonicznych, ale również spotkania osobiste czy porady za pomocą poczty elektronicznej: adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Istnieją także możliwość umówienia się na spotkanie z prawnikiem lub psychologiem w Toruniu

Dodatkowo organizujemy cykliczne dyżury prawników udzielających pomocy ofiarom przemocy. Specjaliści dyżurują w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, a także w Brodnicy oraz Chełmnie. Więcej informacji pod adresem http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/dyzury-prawnikow-poza-biurem,46,l1.html

Rozmiar czcionki:

Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie jest

pan Tomasz Henzler, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klauzula dotycząca realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie z siedzibą przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie, tel.: (52) 30 32 910, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności.

 

I. DANE OSOBOWE

Co to są dane osobowe?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisku, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Przetwarzamy dane, które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem.

Co to znaczy przetwarzanie danych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kto jest Administratorem Danych (to znaczy, kto ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Administratorem Twoich danych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul 700-lecia 36, 88-400 Żnin, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 3032910.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, w szczególności określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”) lub ustawie o ochronie danych osobowych oraz w szczególności ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm., ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm., ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm., ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Dz.U. z 2018 poz. 554 ze zm., ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Dz. U z 2014 r. poz. 1863 ze zm.

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w różnych celach, przykładowo:

-jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym. Możemy także przetwarzać Twoje dane na podstawie przepisów prawa i z tego tytułu nie musimy uzyskiwać na to Twojej zgody,

- jeżeli będziesz Użytkownikiem oferowanych przez nas usług – Twoje dane przetwarzamy w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę. Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku zaprzestaniemy świadczenia usługi oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe,

-możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes.

-jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane są w postaci nadesłanej przez Ciebie aplikacji lub CV. Odbywa się to za Twoją wiedzą i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez na przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, biuro rachunkowe lub wskazani w zawartej z Tobą umowie podwykonawcy naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala.

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich (to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych we wszystkich krajach członkowskich.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy przepisy dotyczące rachunkowości.

Twoje dane mogą też trafić do nas w związku z np. przeprowadzonym szkoleniem, wówczas możemy przetwarzać je krótkim okresie czasu, dla celów związanych z rozliczeniem się finansowym z podmiotem, który zlecił nam te szkolenie lub w celu wystawienia Ci zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Po tym czynnościach niezwłocznie usuniemy Twoje dane i na pewno nie będziemy ich wykorzystywać w innym celu – np. do reklamowania naszej działalności, chyba, że jasno i wyraźnie udzielisz nam na to zgody.

Jeśli skorzystałeś osobiście z naszych usług i zawarliśmy w tej sprawie umowę, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, będzie posiadać Twoje dane w wytworzonej w związku z tym dokumentacji finansowo-księgowej i przetwarzać przez okres 6 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty zakupu/zawarcia umowy.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

-żądania dostępu do danych,

-ich sprostowania,

-żądania usunięcia,

-ograniczenia czynności przetwarzania,

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO. Możesz także wycofać wyrażoną wcześniej swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

Jak chronimy Twoje dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia zastosowane przez nas oprogramowanie oraz odpowiednia konfiguracja i zabezpieczenie sprzętu.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasza firma zasadniczo nie przetwarza pojedynczych danych osób niepełnoletnich. Takie dane są jednak przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które nas do tego zobowiązują.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji do nas bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy informacje, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

W wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja - Monitoring wizyjny na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz Dziennego Domu "Senior+" w Żninie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie prowadzi monitoring wizyjny budynku Ośrodka oraz terenu od strony południowej, budynku Dziennego Domu "Senior+" w Żninie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Ośrodka, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Ośrodek na szkodę.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz Dziennego Domu "Senior+" w Żninie

 1. danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie z siedzibą przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie, tel.: (52) 30 32 910, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora danych).
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
 • do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
 • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 1. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 


Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie - plik PDF rozmiar 123 kb.

 


Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Dziennego Domu "Senior+" w Żninie - plik PDF rozmiar 1,64 MB.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 


Broszura informacyjna cyberbezpieczeństwo - plik PDF rozmiar 760 kb.

 

Rozmiar czcionki:

Aktywna rodzina - II edycja "Działania edukacyjne dla rodziców oraz dzieci ze świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Jadownikach Rycerskich"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od kwietnia 2017r. do lipca 2017r. realizuje projekt socjalny pod nazwą AKTYWNA RODZINA - II EDYCJA ,,Działania edukacyjne dla rodziców oraz dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Żninie Filia nr 4 w Jadownikach Rycerskich''

Celem projektu jest podniesienie świadomości oraz wiedzy dotyczącej aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziców i dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w  Jadownikach Rycerskich.

Zapraszamy do projektu rodziców i dzieci uczęszczające do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Jadownikach Rycerskich.

W ramach projektu zapewniamy:
• zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców
• warsztaty psychologiczne
• warsztaty zajęciowe
• zajęcia terapeutyczne
• zabawy
• poczęstunek dla uczestników

 

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikami socjalnymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie:


• Renata Malak, pok. nr 14, II piętro, tel. (52) 3032945
• Brończyk Mirosława, pok. nr 14, II piętro, tel. (52) 3032928

 

Ulotka promocyjna "AKTYWNA RODZINA II EDYCJA" - plik PDF rozmiar 207 kb.

Rozmiar czcionki:

Czerwonokrzyska Gwiazdka

 

W piątek 16 grudnia w Żnińskim Domu Kultury odbyło się spotkanie "Czerwonokrzyska Gwiazdka" zorganizowane przez Żnińską Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie dla 60 dzieci z rodzin najuboższych. Była kolacja wigilijna, a na zakończenie każde dziecko otrzymało paczkę do Mikołaja.

 

 • 1 (1)
 • 1 (2)
 • 1 (3)
 • 1 (4)

Rozmiar czcionki:

"PRZY WIGILIJNYM STOLE"

 

Realizatorzy projektu to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie przy udziale pracowników socjalnych, wychowawców ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, asystentów rodzin, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.

 

Dnia 23 grudnia o godz. 12 – tej w Restauracji Parkowa odbyła się wieczerza wigilijna dla 170 osób. W spotkaniu brało udział  około 154 osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych czy długotrwale chorych, bezdomnych , dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic opiekuńczo – wychowawczych i z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.
Ponadto w uroczystości brali również udział zaproszeni goście: Burmistrz Żnina Pan Robert Luchowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie Pan Grzegorz Koziełek, Proboszcz parafii NMP Królowej Polski Sławomir Rydz oraz dyrekcja, pracownicy socjalni, wychowawcy świetlic.
Stoły zostały zastawione tradycyjnymi potrawami wigilijnymi takimi jak: krem pieczarkowy, karp smażony, filet rybny smażony, pierogi z kapustą i grzybami oraz z serem, groch z kapustą, śledź w śmietanie, ryby w galarecie i w zalewie, sałatki, ciasto, cytrusy itp.
Była choinka, wspólne śpiewanie kolęd i dla wszystkich prezent od Gwiazdora.

 

 • 1 (1)
 • 1 (2)
 • 1 (3)
 • 1 (4)
 


Osoby samotne leżące lub majce trudności w poruszaniu w ich domach odwiedził je Gwiazdor z prezentami i potrawami wigilijnym przygotowanymi w ramach cateringu.

 

 • 1 (1)
 • 1 (2)
 • 1 (3)
 • 1 (4)

Rozmiar czcionki:

"WYCHODZĘ Z CIENIA - ZACZYNAM ŻYĆ"

Logo projekt socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, w okresie od 1.12.2016 roku do 28.02.2017 roku realizuje projekt socjalny pod nazwą ,,Wychodzę z cienia – zaczynam żyć”.

Projekt skierowany jest do kobiet, które zmagają się z problemem współuzależnienia. Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych kobiet współuzależnionych.

Partnerami przy realizacji projektu ,,Wychodzę z cienia – zaczynam żyć” jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie, Pan Jerzy Śniadecki oraz trener Wietnamskiej Sztuki Walki Vo- Quyen, Pan Jarosław Kobusiński.

W grudniu 2016 odbyło się pierwsze działanie prowadzone przez terapeutę do spraw uzależnień Pana Zbigniewa Tomczaka. Miało ono na celu edukację w zakresie problemów alkoholowych i istoty zjawiska współuzależnienia.

Uczestniczki projektu w kolejnych miesiącach będą miały okazję uczestniczyć w treningu asertywności oraz w treningu radzenia sobie ze stresem. Działania te prowadzone będą przez psychologa Panią Natalię Pilarską.

Pani Jadwiga Jeziorna, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych zapozna uczestniczki projektu z lokalną siecią wsparcia w zakresie uzależnień.
W ramach projektu ,,Wychodzę z cienia- zaczynam żyć” odbędzie się również trening samoobrony, który poprowadzi Pan Jarosław Kobusiński.

Projekt ,,Wychodzę z cienia – zaczynam żyć” jest działaniem pilotażowym. Zakładamy, że będzie on miał charakter cykliczny. Kolejną edycję projektu planujemy wstępnie na wrzesień 2017 roku. 

Rozmiar czcionki:

"Aktywna rodzina - działania edukacyjne dla rodziców i dzieci ze świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Brzyskorzystewku"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. realizuje projekt socjalny pod nazwą "Aktywna rodzina - działania edukacyjne dla rodziców i dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Brzyskorzystewku".

Celem projektu jest podniesienie świadomości dotyczącej aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziców i dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Brzyskorzystewku.
Zapraszamy do projektu rodziców i dzieci uczęszczające do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Brzyskorzystewku.

W ramach projektu zapewniamy:

 • zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców
 • warsztaty psychologiczne
 • warsztaty zajęciowe
 • zajęcia terapeutyczne
 • konkursy i zabawy
 • poczęstunek dla uczestników

 

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikami socjalnymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie:

 • Renata Malak, pok. nr 14, II piętro, tel. (52) 3032945
 • Małgorzata Klockowska, pok. nr 17, II piętro, tel. (52) 3032938

 

 Ulotka promocyjna "AKTYWNA RODZINA" - plik PDF rozmiar 268 kb.

Opis projektu i działań

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, w okresie od 1 grudnia 2016r. do 28 lutego 2017r., realizuje projekt socjalny pod nazwą „Aktywna rodzina – działania edukacyjne dla rodziców i dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Brzyskorzystewku”.

Celem projektu jest podniesienie świadomości dotyczącej aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziców i dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Brzyskorzystewku. Dla uczestników projektu odbywają się zajęcia edukacyjne, warsztaty psychologiczne, warsztaty zajęciowe i zajęcia terapeutyczne.

W miesiącu grudniu 2016r. w ramach działań projektowych zrealizowano dwa spotkania warsztatowe. Podczas tych zajęć, dzieci mogły zapoznać się z techniką decupage oraz wykonywać inne  prace ręczne w ramach twórczego spędzania czasu wolnego. Zorganizowano również warsztaty psychologiczne dla rodziców, których tematem przewodnim była rola aktywnego spędzania czasu wolnego przez rodziców i dzieci we współczesnym świecie.  Przeprowadzane zajęcia mają na celu aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i dorosłych, które stanowi alternatywę w stosunku do biernego spędzania czasu wolnego, często przed telewizorem lub komputerem.

Z uwagi na fakt, iż zajęcia odbywały się w czasie przedświątecznym, dzięki środkom własnym, jak również dużej pomocy sponsorów udało się przygotować paczki świąteczne dla uczestniczących w projekcie dzieci. Za okazaną pomoc wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Kolejne zaplanowane działania w ramach realizacji projektu przewidziane są na miesiąc styczeń i luty 2017r.

Realizowany projekt socjalny będzie miał charakter cykliczny i etapowo będzie realizowany w kolejnych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych Gminy Żnin.

Zapraszamy również na fotorelację z dotychczasowych spotkań w ramach projektu, dostępnej na stronie internetowej MOPS w Żninie.

 

 • 1 (1)
 • 1 (2)
 • 1 (3)
 • 1 (4)

Podsumowanie projektu

 

W dniu 20.02.2017r. zakończono działania pierwszej edycji projektu socjalnego pt. „Aktywna rodzina – działania edukacyjne dla rodziców i dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Brzyskorzystewku”. Projekt jak wynika z opinii jego uczestników został przygotowany i zrealizowany adekwatnie do potrzeb i oczekiwań uczestników. Nabycie umiejętności aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego przez dzieci i rodziców, jako efekt udziału w zajęciach świadczy o tym, że założone cele zostały osiągnięte. Wsparcie w ramach projektu zostało przygotowane profesjonalnie i spotkało się z dużym zadowoleniem ze strony uczestników. W trakcie spotkania podsumowującego miało miejsce wręczenie beneficjentom projektu certyfikatów jego ukończenia oraz upominków dla uczestniczących w projekcie dzieci. Korzystając z okazji pragniemy jeszcze raz podziękować  uczestnikom za aktywny udział w niniejszym projekcie.

Podziękowania należą się również osobom oraz instytucjom, które wspomogły nasze działania:
- Pani Beacie Stępień, prezesowi Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin”
- Panu Andrzejowi Klockowskiemu, kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie
- Pani Ewie Zdrojewskiej, Apteka „Salus” w Żninie
- Pani Jadwidze Michalskiej, Pałucka Firma Handlowo – Usługowa  w Żninie
- Pani Grażynie Gutowskiej, Cukiernia w Żninie
- Panu Włodzimierzowi Konopackiemu, Hurtownia „X”, W. Konopacki w Żninie
- Panu Maciejowi Różańskiemu, Sklep Przemysłowo – Chemiczny w Żninie
- Panu Wojciechowi Czajka, „Magnum” Stacja Paliw w Żninie
- Pani Danucie Gamalczyk, Księgarnia „Omega”w Żninie
- Pani Teresie Dudek, Sklep z pasmanterią i firanami w Żninie
- Pani Elżbiecie Świtała, Kwiaciarnia „Ania” w Żninie
- Drogerii „Jaśmin” w Żninie
- Panu Tomaszowi Rucińskiemu, Zakład kserograficzny w Żninie
- Pani Danucie Malak, Sklep zielarsko – drogeryjny w Żninie

Szczególne podziękowania należą się również Pani Lidii Bratz, Pani Natalii Pilarskiej oraz Pani Klaudii Hałupka za poświecony czas na realizację warsztatów tematycznych dla uczestników projektu.

Poniżej przedstawiamy fotorelację ze spotkania podsumowującego niniejszy projekt socjalny.

 

 • 1 (1)
 • 1 (10)
 • 1 (11)
 • 1 (12)

Rozmiar czcionki:

Rozmiar czcionki:

"Zauważ, zwróć uwagę, przede wszystkim chciej - to procentuje"

 

Rekrutacja:

Działania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od XI/2016 do II/2017 realizuje projekt socjalny pod nazwą „Zauważ, zwróć uwagę, przede wszystkim chciej – to procentuje”.

Projekt skierowany jest do rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wychowujących dzieci w wieku do 9 roku życia.

Partnerami przy realizacji projektu jest Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie Pani Jadwiga Jelonek oraz Centrum Dietetyczne Naturhouse w Żninie reprezentowane przez Panią Gracjanę Domalską.

Działania w ramach projektu zaczęły się w grudniu 2016r. Zajęcia w formie warsztatowej prowadzone były przez psychologów Panią Natalię Pilarską i Panią Martę Żyłę. Celem spotkań było ukazanie rodzicom możliwych form wspomagania rozwoju dziecka, wspólne spędzanie czasu rodzica z dzieckiem, prawidłowa komunikacja w rodzinie, aktywne słuchanie oraz asertywność. Ponadto od grudnia 2016 r. odbywają się również indywidualne konsultacje dietetyczne na temat prawidłowego sposobu odżywiania prowadzone przez dietetyka Panią Martę Szafrańską.

W styczniu bieżącego roku uczestnicy projektu socjalnego tj. rodzice wraz z dziećmi udali się do Family Park w Bydgoszczy. Celem wyjazdu było m.in. zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku z dozą relaksu wszystkim członkom rodziny. Na dzieci czekało wiele atrakcji takich jak samochodziki akumulatorowe, mega zjeżdżalnie, wielopoziomowy labirynt, malowanie twarzy. Zastrzykiem energii dla uczestników były pyszności oferowane przez bufet w postaci bajecznych deserów, soków i dań obiadowych.

Jeszcze w styczniu bieżącego roku dla uczestników projektu przewidziane jest spotkanie z pediatrą, lekarzem medycyny Panem Bronisławem Woźnym, celem poszerzenia wiedzy dotyczącej zasad higieny osobistej i opieki medycznej. Na zakończenie projektu odbędzie się spotkanie w Bibliotece Publicznej w Żninie celem wspólnego czytania dzieciom, poszerzenia wiedzy dotyczącej funkcjonowania biblioteki.Dzieci otrzymają drobne upominki.

Projekt pt. „Zauważ, zwróć uwagę, przede wszystkim chciej – to procentuje” będzie miał charakter cykliczny.  Kolejna edycja projektu planowana jest na VI-IX/2017r.

 

 • 1 (1)
 • 1 (10)
 • 1 (11)
 • 1 (12)

Rozmiar czcionki:

Przemoc w rodzinie - można i należy ją zatrzymać !

 

Informacja, która ukazała się na łamach miesięcznika Gminy Żnin "ŻNINiOK"

zniniok

Jednym z istotnych i długofalowych celów polityki społecznej Gminy Żnin jest tworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występowaniu postaw i zachowań antyspołecznych w tym między innymi przemocy domowej. Przemoc jest zjawiskiem występującym również w naszej gminie i dotyka rodziny o różnym statusie społecznym. Głównym aktem zawierającym zadania służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszej Gminie jest Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021. Jego głównym celem jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Powyższy cel może zostać zrealizowany między innymi  poprzez: podniesienie świadomości  mieszkańców gminy na temat zjawiska  przemocy w rodzinie ,rozpowszechnianie informacji na temat przemocy w rodzinie oraz możliwości  jej przeciwdziałania. Ludzie, tak jak nie rodzą się „ofiarami przemocy”, tak też nie rodzą się „sprawcami przemocy”. Bycie „sprawcą”  lub „ofiarą przemocy” nie jest cechą osobowości człowieka, lecz jego sposobem uczestnictwa w sytuacjach  ocenianych jako przemoc wobec drugiego człowieka. Realizując projekt socjalny pn. „Przemoc w rodzinie – można i należy ją zatrzymać” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół interdyscyplinarny w Żninie zamierzają dotrzeć do czytelników „ŻNINiOK” z informacją gdzie zgłaszać i szukać pomocy w przypadkach podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie.

Pamiętaj, że możesz szukać pomocy, jest wiele osób, które mogą Ci pomóc!

Co robić?

1. Przede wszystkim szukaj pomocy w najbliższej rodzinie. Podziel się swoimi problemami, poproś o pomoc. Jeśli nie masz wsparcia w rodzinie, nie czujesz się zrozumiały albo doznajesz przemocy ze strony najbliższych, są  też inne osoby, które mogą ci pomóc.

2. Możesz znaleźć wsparcie dzwoniąc tu:
•    Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0800154030  w godz. 17:00 - 21:00,
•    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30:
     Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego (52) 3032918
     Członek  Zespołu Interdyscyplinarnego (52) 3032916
     Członek Zespołu Interdyscyplinarnego (52) 3032929
•    Komenda Powiatowa Policji w Żninie (52) 3033200
     Dzielnicowi (52) 3033210, (52) 3033212, (52) 3033213,
•    Sąd Rejonowy w Żninie (52) 3033710 lub (52) 3033722,
•    Punkt Interwencji Kryzysowej godziny pracy punktu - patrz strona www.mops-znin.pl,

3. Wolisz pisać – pisz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

4. Jeśli zauważasz u siebie objawy agresji chcesz je zredukować, skorzystaj z pomocy specjalistów. Program oddziaływań dla osób stosujących przemoc - dzwoń 52 3032916.

 

Impreza charytatywna

 

Grupa grająca muzykę Jamajską (roots, reggae, dancehall, dub) na styl jamajskich sound systemów. Jamajskie sound systemy to mobilne nagłośnienia dedykowane do grania tego typu muzyki oraz selektorzy grający muzykę głównie z płyt winylowych. My gramy właśnie z winyli oraz dokładamy do tego żywe instrumenty (bębenek, skrzypce).

 

Impreza charytatywna - podsumowanie

 

Dnia 03.12.2016 r. w Żnińskim Domu Kultury odbyła się impreza charytatywna zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, Zespół Interdyscyplinarny w Żninie w ramach projektu socjalnego "Przemoc w rodzinie - można i należy ją zatrzymać !", Żniński Dom Kultury oraz Oddział Rejonowy PCK Grupa SIM w Żninie, z której dochód został przeznaczony na organizację "Czerwonokrzyskiej Gwiazdki".

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Czerwonokrzyska Gwiazdka

 

W piątek 16 grudnia w Żnińskim Domu Kultury odbyło się spotkanie "Czerwonokrzyska Gwiazdka" zorganizowane przez Żnińską Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie dla 60 dzieci z rodzin najuboższych. Była kolacja wigilijna, a na zakończenie każde dziecko otrzymało paczkę do Mikołaja.

 

 • 1 (1)
 • 1 (2)
 • 1 (3)
 • 1 (4)

Rozmiar czcionki:

"POZYTYWNA ZMIANA"

 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z realizacją projektu socjalnego pod nazwą „Pozytywna zmiana” ogłasza nabór chętnych do pierwszej edycji projektu adresowanego do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin. Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości oraz wiedzy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, przysługujących praw, dostępności do indywidualnego i grupowego wsparcia oraz pogłębienia wiedzy, kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacji i pracy w zespole, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla 40 uczestników projektu w okresie od listopada 2016 roku do marca 2017 roku zaplanowane są między innymi: indywidualne wsparcie specjalistyczne, szkolenia edukacyjne oraz uczestnictwo w grupie wsparcia.

Osoby, które chcą zmienić swoją sytuację życiową poprzez udział w projekcie, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 -lecia 36 do dnia 15 listopada 2016 roku, II piętro, pokój nr 17. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Ulotka promocyjna "POZYTYWNA ZMIANA" - plik PDF rozmiar 758 kb.

Zaproszenie - "POZYTYWNA ZMIANA" - plik PDF rozmiar 154 kb.

 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje projekt socjalny pod nazwą „Pozytywna zmiana” adresowany do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin.

W pierwszym etapie działań projektowych w ramach rekrutacji została wyłoniona grupa 40 beneficjentów: 15 beneficjentów zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz 25 przedstawicieli instytucji gminy Żnin i realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na dzień 29 listopada 2016 zostało zaplanowane szkolenie edukacyjne dla 15 beneficjentów projektu zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

W terminie 9-11 grudnia 2016 r. zaplanowano szkolenie dla 25 przedstawicieli instytucji placówek oświatowych, policji, ochrony zdrowia, sądu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy oraz profesjonalizacja i scalanie podmiotów działających w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w znacznym stopniu przyczyni się do zminimalizowania zjawiska przemocy na terenie naszej gminy.

 

INFORMACJA

W okresie od 29.11.2016 r. do 31.01.2017 r. zrealizowane zostały kolejne działania projektowe w ramach realizacji projektu socjalnego pod nazwą "Pozytywna zmiana" adresowanego do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin.

Odbyły się szkolenia edukacyjne dla beneficjentów zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Celem szkolenia było zwiększenie świadomości oraz wiedzy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, interwencji i oddziaływań przemocowych. Ponadto beneficjenci objęci są wsparciem indywidualnej pomocy specjalistycznej w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Z kolei przedstawiciele instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w miesiącu grudniu 2016 r. uczestniczyli w szkoleniu interdyscyplinarnym, którego celem było pogłębienie wiedzy i kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 

 • 1 (1)
 • 1 (2)
 • 1 (3)
 • 1 (4)

INFORMACJA

W ramach projektu socjalnego pod nazwą "Pozytywna zmiana" adresowanego do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin w okresie od lutego do marca 2017 r. zrealizowane zostały kolejne działania projektowe.
Dla beneficjentów zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie odbyło się kolejne szkolenie edukacyjne zwiększające wiedzę w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony oraz form wsparcia.
Ponadto, w celu rozszerzenia oferty pomocowej i zapewnienia dostępności do oddziaływań terapeutycznych w Gminie Żnin, utworzona została grupa wsparcia, która liczy obecnie 9 osób i ma charakter otwarty; spotkania odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny (czwartki od 8.00-10.00) w MOPS Żnin przy ul. 700-lecia 36 (III p. pok. 19), zajęcia prowadzone są przez psycholog-psychoterapeutę dr Natalię Pilarską oraz pedagoga resocjalizacji - starszego specjalistę pracy socjalnej mgr Anetę Nowicką–Strenk i będą realizowane do czerwca 2017 r. Zajęcia grupowe przyczyniają się do kontaktu z innymi ludźmi o podobnych przejściach. Udział w grupie daje możliwość przerwania izolacji, pomaga pozbyć się poczucia wstydu oraz winy. Uczestniczki mają także, możliwość zdobycia wiedzy i dzielenia się własnymi doświadczeniami oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości, sprawstwa i zmiany dotychczasowej sytuacji.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Z dniem 31 marca 2017 r. zakończono realizację pierwszej edycji projektu socjalnego pn. "Pozytywna zmiana" adresowanego do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin. Zaplanowane i zrealizowane działania projektowe w znacznym stopniu przyczyniły się do zwiększenia jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie naszej Gminy. Pragniemy serdecznie podziękować uczestnikom projektu za aktywny udział w zajęciach oraz sponsorom za życzliwą pomoc w zapewnieniu grzecznościowego poczęstunku podczas szkoleń edukacyjnych. Niżej wymienione przedsiębiorstwa za udzielony sponsoring zasługują na miano instytucji elitarnej, przyjaznej ludziom i dobroczynnej:

- "MIX" M. Czerwiński Żnin, ul. Śniadeckich 6

- "RATNOX" T. Nowicka Żnin, ul. Gnieźnieńska 1

- "SŁONECZKO" A. Puakowska, B. Wolanowska Żnin, ul. Kopernika 5a

Rozmiar czcionki:

 

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu. 

The boxes around the main content of the site are called modules.  You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.