Rozmiar czcionki:

logo projekt

 

Projekt "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi"


Celem projektu jest włączenie społeczne 17 kobiet i 3 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywizacji społecznej, zawodowej oraz działań o charakterze środowiskowym na terenie Gminy Żnin w okresie od III/2019 do III/2020. Grupą docelową projektu będą kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie Gminy Żnin, w wieku 20-50 lat, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, osoby, które opuściły pieczę zastępczą, z niepełnosprawnością, korzystające z POPŻ oraz osoby dotknięte lub zagrożone przemocą w rodzinie. Zadania zaplanowane w projekcie będą realizowane w oparciu o kontrakt socjalny, w ramach którego uczestnicy objęci zostaną instrumentami aktywizacji społecznej, zawodowej i działaniami o charakterze środowiskowym. Projekt zakłada osiągnięcie takich wskaźników rezultatu jak: uzyskanie przez 10 uczestników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nowych kwalifikacji, poszukiwanie pracy przez 10 uczestników, podjęcie zatrudnienia przez 5 osób po opuszczeniu programu oraz zakłada osiągnięcie wskaźników produktu takich jak objęcie wsparciem w ramach projektu 20 osób w tym minimum 2 osób niepełnosprawnych oraz osiągnięcie specyficznych wskaźników produktu.


Żnin, 01.03.2019r.

ogloszenie 3
Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi" - plik PDF rozmiar 490 kb.

 


Regulamin rekrutacji do projektu "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi" - plik PDF rozmiar 556 kb.

 


Formularz rekrutacyjny do projektu "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi" - plik PDF rozmiar 720 kb.

 


Oświadczenia - Załącznik Nr 1 - plik PDF rozmiar 606 kb.

 


Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia społecznego - Załącznik Nr 2 - plik PDF rozmiar 669 kb.

 

24.05.2019

logo projekt

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od 01.03.2019 r. realizowany jest projekt pn. „Aktywni- Kompetentni- Szczęśliwi” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, którego całkowita wartość wynosi 253.397,50 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100), z czego wkład z Funduszy Europejskich obejmuje kwotę 215.387,50 zł (dwieście piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 50/100). Celem projektu jest włączenie społeczne 17 kobiet i 3 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Od chwili rozpoczęcia projektu 20 uczestników objętych jest wsparciem w formie pracy socjalnej oraz finansowej. W maju br. w ramach aktywizacji społecznej rozpoczął się Trening podnoszenia kompetencji życiowych, którego celem jest podniesienie wśród uczestników skuteczności radzenia sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia oraz doprowadzenie do rozwijania umiejętności interpersonalnych. Dodatkowo wszyscy uczestnicy korzystają z Indywidualnego poradnictwa psychologicznego polegającego m.in. na wzmocnieniu motywacji i umiejętności rozwiązywania swoich problemów życia codziennego, dokonywanych przez uczestników zmian, jak również poszukiwaniu sposobów przezwyciężania trudności. W ramach projektu przewidziana została opieka nad dziećmi uczestników, którzy w tym czasie biorą aktywny udział w poszczególnych zadaniach. Działaniom tym towarzyszy miła atmosfera, którą tworzą sami uczestnicy oraz zaangażowani w projekt specjaliści. Dalsze działania przeprowadzone zostaną zgodnie z załączonym harmonogramem realizacji projektu.

 

jpg

 Harmonogram realizacji projektu - plik JPG rozmiar 259 kb.

 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

15.07.2019

logo projekt

 

W ramach realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie projektu pn. „Aktywni- Kompetentni- Szczęśliwi” odbyły się kolejne wcześniej zaplanowane działania. W miesiącu maju wszyscy uczestnicy zakończyli udział w treningu podnoszenia kompetencji życiowych, którego celem było podniesienie wśród uczestników skuteczności radzenia sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia oraz doprowadzenie do rozwijania umiejętności interpersonalnych. W miesiącu czerwcu 10 uczestników odbyło szkolenie edukacyjne dla osób doznających lub zagrożonych przemocą. Dodatkowo wszyscy uczestnicy w dalszym ciągu korzystają z Indywidualnego poradnictwa psychologicznego polegającego m.in. na wzmocnieniu motywacji i umiejętności rozwiązywania swoich problemów życia codziennego, dokonywanych przez uczestników zmian, jak również poszukiwaniu sposobów przezwyciężania trudności. W dniu 15 lipca br. w ramach wsparcia o charakterze środowiskowym w Ośrodku Rekreacji Konnej Rancho Tomasza Goca w Sarbinowie odbył się piknik rodzinny dla wszystkich 20 uczestników i ich najbliższego rodzinnego otoczenia (64 osoby). Na piknik przybyli zaproszeni goście, którzy mają wpływ na kształtowanie polityki społecznej w Gminie Żnin. Uczestnicy zostali przywiezieni i odwiezieni autokarami. Jego celem była integracja społeczna uczestników oraz ich najbliższych, promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie pozytywnych relacji społecznych. Piknik posłużył zacieśnieniu więzi rodzinnych, uczył zdrowej rywalizacji, doskonaleniu dialogu pomiędzy rodzicami a dziećmi, wzbogacaniu umiejętności w zakresie otwartej komunikacji, organizowania czasu wolnego dzieciom i rodzinom. Program spotkania obejmował m.in. konkurencje sportowe zarówno dla dzieci, jak i rodziców, zabawy muzyczne oraz taneczne. Nie zabrakło wielkich baniek mydlanych, balonów, zabaw z chustą animacyjną, prac plastycznych. W działania te zaangażowani zostali animatorzy. Na terenie rancho dostępne były trampoliny, dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód oraz cieszący się dużym zainteresowaniem symulator rodeo.  Zorganizowane zostały zajęcia rekreacyjne – przejażdżka dorożką, jazda konno. Na pikniku nie zabrakło poczęstunku z ogniska, wypieków, lodów, waty cukrowej. Wszystkiemu towarzyszył słoneczny dzień i piękna pogoda ducha ozdobiona szerokim uśmiechem i zadowoleniem. Dalsze działania przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12

27.08.2019

logo projekt

 

W ramach realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie projektu pn. „Aktywni- Kompetentni- Szczęśliwi” odbyły się kolejne wcześniej zaplanowane działania. W dniu 27 sierpnia 2019 beneficjenci wraz z najbliższym rodzinnym otoczeniem byli uczestnikami jednodniowej wycieczki integracyjnej do Torunia. W ramach wyjazdu zorganizowane zostało zwiedzanie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Poza poznawaniem świata techniki i przyrody zwiedzającym zaplanowano warsztaty pn. „Co każdy artysta wiedzieć powinien?”. W zabawie uczestniczyły dzieci oraz ich rodzice. Kolejne praktyczne zajęcia, tym razem o charakterze kulinarnym, odbyły się w Żywym Muzeum Piernika, w którym pod czujnym okiem wiedźmy goście mogli, po złożeniu wcześniej odpowiedniej przysięgi, zapoznać się z tajnymi składnikami ciasta piernikowego, dostąpić jego upieczenia i skosztowania. Na koniec zaproponowano spacer po pradawnym świecie dinozaurów w JuraPark w Solcu Kujawskim. W tym samym kompleksie zarówno dorośli, jak i dzieci mieli szanse skorzystać z wielu dodatkowych atrakcji, w tym placu zabaw i kina w systemie 5D. Kilkuminutowy film wywarł największe wrażenie wśród najmłodszych widzów, jednakże u wszystkich nie zabrakło dreszczyku emocji, ogromnego zadowolenia i uśmiechu. Z uwagi na całodniowy charakter wyjazdu zaplanowano w warunkach restauracyjnych trzy głównie posiłki dnia okraszone deserem. Słoneczny dzień oraz pogoda ducha uczestników uświetniły kilkunastogodzinne zadanie. W dalszym ciągu wszyscy uczestnicy korzystają z Indywidualnego poradnictwa psychologicznego polegającego m.in. na wzmocnieniu motywacji i umiejętności rozwiązywania swoich problemów życia codziennego, dokonywanych przez uczestników zmian, jak również poszukiwaniu sposobów przezwyciężania trudności. W miesiącu wrześniu 2019 roku zaplanowano Trening umiejętności społecznych pn. „Szkoła dla Rodziców”.

 

 • 2
 • 21
 • 33
 • 36

Wrzesień 2019

logo projekt

 

W ramach realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie projektu pn. „Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi” odbyły się kolejne wcześniej zaplanowane działania. W miesiącu wrześniu 2019 roku zakończyło się działanie z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologicznego polegającego m.in. na wzmocnieniu motywacji i umiejętności rozwiązywania swoich problemów życia codziennego, dokonywanych przez uczestników zmian, jak również poszukiwaniu sposobów przezwyciężania trudności. W okresie od września do października br. beneficjenci skorzystali z doradztwa zawodowego realizowanego w ramach spotkań indywidualnych - średnio 1 godzina na osobę, oraz zajęć grupowych (10 godzin). Podczas spotkań doradca wspierał uczestników w planowaniu kariery zawodowej i poprawnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Na indywidualnych spotkaniach doradzano, jakimi metodami szukać pracy. W trakcie zajęć analizowana była także sytuacja na lokalnym rynku pracy, możliwości zatrudnienia i wymagania pracodawców. Wszystko odbywało się w kontekście posiadanego potencjału, kwalifikacji i doświadczenia uczestnika objętego wsparciem. W tym samym czasie osoby objęte oddziaływaniami projektowymi uczestniczyły w treningu umiejętności społecznych pn. „Szkoła dla Rodziców”. Trening miał na celu opanowanie umiejętności lepszego porozumiewania rodziców z dziećmi, zastanowienia się nad własnymi metodami i postawami wychowawczymi, wymianę doświadczeń. Uczono otwartej komunikacji w rodzinie, a poprzez to budowania silnej więzi emocjonalnej między dorosłymi a dziećmi. Zakres merytoryczny treningu obejmował 3 etapy:

 1. Budowanie relacji dorosły- dziecko, a w tym: wyrażenie oczekiwań i ograniczeń, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, aktywne wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania, modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka, uwalnianie dzieci od grania narzuconych w domu i szkole ról, wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 2. Wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji między dziećmi, w tym zazdrość między nimi, kłótnie, bójki i różne inne trudności, problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu, wpływ ról na relacje między dziećmi.
 3. Problemy wieku dorastania nastolatków uwzględniające młodzieńczy bunt, pragnienie akceptacji, potrzebę decydowania o sobie, przedwczesne zainteresowanie seksem, narkotyki i bezpieczeństwo mediów.

Powyższe zajęcia charakteryzowały się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. W ramach projektu uczestnicy nadal objęci są wsparciem w postaci pracy socjalnej realizowanej przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka.

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12

Listopad 2019

logo projekt

 

W ramach realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie projektu pn. „Aktywni- Kompetentni- Szczęśliwi” odbyły się kolejne wcześniej zaplanowane działania. W miesiącu listopadzie 2019 roku beneficjenci zakończyli udział w „Treningu zastępowania agresji”. Celem zadania było nabycie wiedzy na temat skutecznego radzenia sobie ze złością i agresją oraz usprawnianie i nabywanie umiejętności prospołecznych. Trening podzielony był na trzy etapy:

 1. Trening umiejętności prospołecznych, który obejmował usprawnianie i nabywanie umiejętności z życia społecznego i umiejętności emocjonalnych, naukę alternatywnych zachowań wobec agresji, kontroli stresu i umiejętności planowania.
 2. Trening kontroli złości, który identyfikuje czynnik i sygnały wyzwalające złość i ma na celu naukę samokontroli gniewu.
 3. Trening wnioskowania moralnego, który ma przyczynić się do zwiększenia poczucia przyzwoitości, sprawiedliwości oraz uwzględnienia praw i potrzeb innych osób.

Uczestnicy nie ukrywali zadowolenia z kolejnego zrealizowanego zadania. Na 10 uczestników w miesiącu grudniu oczekuje kolejne zaproponowane działanie w zakresie aktywizacji zawodowej. Po zrealizowanym doradztwie zawodowym wyłoniono 9 kandydatów na kurs dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz 1 osoba na palacza C.O. W ramach projektu uczestnicy nadal objęci są wsparciem w postaci pracy socjalnej realizowanej przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka.

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12

Grudzień 2019 - Styczeń 2020

logo projekt

 

W ramach realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie projektu pn. „Aktywni- Kompetentni- Szczęśliwi” odbyły się kolejne wcześniej zaplanowane działania. W miesiącu grudniu 2019 roku 10 beneficjentów rozpoczęło udział w kursie zawodowym, co w styczniu 2020 roku zakończyło się otrzymaniem przez nich certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji w zawodzie opiekuna dla osób starszych i niepełnosprawnych (9 osób). Jedna osoba otrzymała świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

Uczestnicy nie ukrywali zadowolenia z kolejnego zrealizowanego zadania. W ramach projektu uczestnicy nadal objęci są wsparciem w postaci pracy socjalnej realizowanej przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka.

28.02.2020

logo projekt

 

W ramach realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie projektu pn. „Aktywni – Kompetentni - Szczęśliwi” zakończyły się działania w ramach aktywizacji zawodowej, co w styczniu 2020 roku zakończyło się otrzymaniem przez nich certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji w zawodzie opiekuna dla osób starszych i niepełnosprawnych (9 osób). Jedna osoba otrzymała świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.  Większość działań w obszarze aktywizacji społecznej zakończyły się również pomyślnie, obecnie uczestnicy objęci są jeszcze wsparciem w formie pracy socjalnej, którego celem jest dalsze wzmacnianie aktywności zawodowej beneficjentów, aktywności społecznej oraz motywowanie do sukcesywnego osiągania samodzielności życiowej. Nabyte w trakcie trwania projektu umiejętności oraz pogłębiona wiedza pomogła uczestnikom w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących codziennego sposobu funkcjonowania. Podobnie, jak we wcześniejszych miesiącach nie brakowało pozytywnych emocji związanych z projektem i jego wpływa na dobre samopoczucie. W miesiącu marcu nastąpi zakończenie projektu, które zwieńczy jak dotąd konstruktywny wysiłek zaangażowanych w projekt osób.

02.04.2020

logo projekt

 

W dniu 31 marca 2020 r. nastąpiło zakończenie realizacji projektu pn. „Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany był do osób w przedziale wiekowym 20-50 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Żnin oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Celem głównym projektu było włączenie społeczne 17K i 3M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywizacji społecznej, zawodowej oraz działań o charakterze środowiskowym na terenie Gminy Żnin w okresie od III/2019 do III/2020.

W okresie od 1 marca 2019 r. do 31 marca 2020 r. dla 20 uczestników projektu zrealizowano między innymi:

 • trening podnoszenia kompetencji życiowych,
 • trening umiejętności społecznych ,,Szkoła dla Rodziców'',
 • trening zastępowania agresji,
 • szkolenie edukacyjne dla osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie,
 • kursy zawodowe,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • doradztwo zawodowe.

Dla uczestników projektu oraz ich najbliższego otoczenia zaplanowano działania, które posiadały charakter integracji oraz wzmacniania relacji rodzinnych. tj. piknik rodzinny oraz wyjazd do Torunia.
Podczas rozdania zaświadczeń o realizacji i ukończeniu projektu u uczestników nie zabrakło pozytywnych emocji. Uczestnicy odważnie opowiadali o swoich towarzyszących przedsięwzięciu wrażeniach, wątpliwościach, które pojawiały się w trakcie jego trwania i przebudowaniu własnych systemów wartości. Nabyte umiejętności, pogłębiona wiedza pozwoliła beneficjentom nabrać sił pozwalającej na wdrożenie ich elementów w swoje rodzinne życie. Pojawiło się również wiele wartości dodatnich dotyczących relacji z otoczeniem, budowania relacji z nim i prawidłowej oceny. Zmiany w sposobie funkcjonowania uczestników w środowisku zaobserwowali towarzyszący przez okres trwania projektu pracownicy socjalni.

Z przeprowadzonej końcowej ewaluacji projektu wynika ogólne zadowolenie z udziału w wyszczególnionych wyżej działaniach. Beneficjenci przyznali, że dzięki projektowi udało im się podnieść kwalifikacje zawodowe, nabyć nowe umiejętności i pogłębić wiedzę w wielu obszarach ich życia. Cele projektu zostały osiągnięte.

 

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5