Rozmiar czcionki:

 

Projekt konkursowy POKL 2009 - 2011

 

 

pokl

 

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/2009 w listopadzie 2009 roku pozyskał środki finansowe  w kwocie: 580.521,20zł. na realizację projektu pod nazwą „ DAJMY SOBIE SZANSĘ”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Skierowany jest on do 11 kobiet i 15 mężczyzn i ma na celu udzielenie  pomocy w wejściu ich na rynek pracy poprzez; rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy, aktywizację zawodową, dostosowanie  kwalifikacji zawodowych do rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

Do uczestnictwa w projekcie w 2010 roku mogą zgłaszać się bezrobotni mieszkańcy Gminy Żnin, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej bez kwalifikacji zawodowych, czy też o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym lub poniżej, w wieku od 18 do 24 lat.

W ramach projektu od stycznia do grudnia 2010 roku dla beneficjentów planowane są między innymi: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty psychologiczne, zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, kursy zawodowe, staże oraz inne formy aktywizacji społecznej.

Osoby, które chcą zmienić swoją sytuację życiową poprzez udział w projekcie, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 -lecia 36 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

 


 

Żnin, 04.02.2010

Rozmowy kwalifikacyjne

 

W dniach od 15.02.2010 roku do dnia 19.02.2010 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie przeprowadzą rozmowy z osobami, które zgłosiły chęć udziału w projekcie pn."Dajmy sobie szansę" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • 1
 • 2
 • 3

 


 

Żnin, 19.02.2010

Ogłoszenie listy uczestników projektu

 

W dniu 19 lutego 2010 roku została wyłoniona ostateczna grupa docelowa do projektu pn. „Dajmy sobie szansę”.

 


 

Żnin, 26.02.2010

Uroczysta konferencja informacyjno- promocyjna

 

W dniu 26 lutego 2010 roku w związku z realizacją projektu konkursowego PO KL w Hotelu Martina w Żninie odbyła się uroczysta konferencja rozpoczynająca realizację działań przewidzianych dla uczestników projektu pn. „Dajmy sobie szansę” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie. W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, pracownicy MOPS w Żninie oraz zaproszeni goście: Pani Dorota Wróblewska- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Pan Michał Neumann – Z - ca Dyrektora ROPS, Burmistrz Żnina – Pan Leszek Jakubowski, Z-ca Burmistrza Żnina - Pani Aleksandra Nowakowska oraz Dyrektorzy i reprezentanci jednostek organizacyjnych Gminy Żnin i przedstawiciele  PUP w Żninie. W trakcie konferencji uczestnicy projektu i zaproszeni goście zostali zapoznani z celem projektu, przewidzianymi działaniami oraz harmonogramem realizacji poszczególnych zadań.

 

 • 4
 • 5

 


 

Żnin, 02.03.2010

Klub Integracji Społecznej

 

W dniu 02.03.2010 roku uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. Celem tych zajęć jest  m.in. nauka metod poszukiwania pracy, zasad i technik pisania dokumentów aplikacyjnych oraz zasad autoprezentacji.

 


 

Żnin, 12.03.2010

Klub Samopomocy

 

W dniu 12.03.2010 roku uczestnicy projektu spotkali się w sali Żnińskiego Domu Kultury z przedstawicielami zespołu projektowego MOPS w Żninie w celu zainicjowania powstania Klubu Samopomocy dla uczestników projektu pn. „Dajmy sobie szansę” W trakcie spotkania  koordynator projektu Pani Jadwiga Jeziorna przedstawiła założenia powstania i funkcjonowania Klubu Samopomocy. Celem działalności KS jest udzielanie wsparcia UP w rozwiązywaniu problemów. Mottem grupy będzie hasło „Nie jesteś sam”. Poprzez utworzenie KS młodzież ma szansę na podejmowanie działań, które są poświęcone radzeniu sobie z różnymi problemami w oparciu o korzystanie z własnych doświadczeń i doświadczeń innych osób. W Klubie Samopomocy uczestnicy projektu będą mogli także skorzystać z pomocy specjalistów tj. psychologa, terapeutów i doradcy zawodowego, którzy będą udzielać w miarę potrzeb wsparcia indywidualnego i grupowego.

 

 • 6
 • 7

 


 

Żnin, 24.03.2010

Warsztaty psychologiczne

 

W dniach od 19.03.2010 roku do 23.03.2010 rok uczestnicy projektu brali udział w Szczytnej w zorganizowanych dla nich wyjazdowych warsztatach psychologicznych. Główne działania w ramach warsztatów to: kształtowanie dojrzałości do wyboru właściwej drogi edukacyjnej i zawodowej, nauka asertywności oraz radzenia sobie ze stresem i trudnościami. Uczestnicy projektu oprócz zajęć edukacyjnych mieli możliwość poznania ciekawego turystycznie miejsca w Kotlinie Kłodzkiej. Uczestnicy projektu podkreślali, że udział w warsztatach nie był dla nich czasem straconym, albowiem mogli się zintegrować i lepiej poznać swoje mocne i słabe strony.

 

 • 10
 • 8
 • 9

 


 

Żnin, 28.05.2010

Klub Integracji Społecznej

 

W dniu 28 maja 2010 roku  zakończyły się zajęcia prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego w Klubie Integracji Społecznej. Zajęcia zostały sfinalizowane uroczystym wydaniem zaświadczeń o ukończeniu KIS uczestnikom projektu pn. „Dajmy sobie szansę”.

 

 • 11
 • 12
 • 13

 


 

Żnin, 28.06.2010

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

 

W dniach od 23.06.2010 roku do dnia 27.06.2010 roku uczestnicy projektu pn. „Dajmy sobie szansę” brali udział w Ciechocinku w pięciodniowym wyjazdowym treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Celem treningu było wzmocnienie u beneficjentów projektu motywacji do podejmowania aktywności zawodowej i społecznej. Udział w treningu umożliwił im doskonalenie umiejętności interpersonalnych, zdolności samodzielnego podejmowania decyzji, a także skutecznego realizowania zadań. Podczas zajęć mieli oni możliwość doskonalenia zachowań asertywnych, pracowali nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej. W wolnym czasie uczestnicy projektu zwiedzili także centrum Ciechocinka oraz podziwiali zabytkowe tężnie.

 

 • 14
 • 15
 • 16

 


 

Żnin, 26.07.2010

Wycieczka

 

W dniu 25 07.2010 roku beneficjenci projektu pn. „Dajmy sobie szansę” uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Gdańska i Sopotu. Podczas pobytu w Gdańsku do atrakcji należał między innymi; rejs statkiem na Westerplatte, zwiedzanie portu, Muzeum Bursztynu i starówki. W Gdyni natomiast uczestnicy projektu zwiedzali Dar Pomorza i Bulwar Nadmorski, a uwieńczeniem wycieczki było wejście na molo w Sopocie.

 

 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

 


 

Żnin, 28.08.2010

Kursy zawodowe

 

W okresie od dnia 14 czerwca 2010 roku do dnia 27 sierpnia 2010 roku uczestnicy projektu pn. „Dajmy sobie Szansę” zgodnie z wypracowanym wspólnie z doradcą zawodowym indywidualnym planem działania zawodowego zostali skierowani do uczestnictwa w wybranych kursach zawodowych takich jak: malarz- tapeciarz, posadzkarz - płytkarz, spawacz metodą MAG i TIG, kosmetyczka z elementami wizażu, fryzjerka, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, operator koparko-ładowarki, pracownik ochrony pierwszego stopnia, kucharz małej gastronomii, kierowca wózków jezdniowych z napędem elektrycznym. Ukończenie kursów zawodowych zwiększa u uczestników projektu szanse na rynku pracy i daje możliwość podjęcia zatrudnienia w wybranym zawodzie.

 

 • 21
 • 22
 • 23

 


 

Żnin, 30.08.2010

Spotkanie integracyjne

 

W dniu 30 sierpnia 2010 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „ Pod Żurawiem” w Skarbienicach w ramach projektu pn. „Dajmy sobie szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się spotkanie integracyjne w którym wzięli udział uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania podsumowano zrealizowane w ramach projektu działania oraz zaprezentowano dalsze działania zaplanowane do realizacji w projekcie w najbliższym czasie.
Podczas spotkania w miłej atmosferze uczestnicy projektu bawiąc się na świeżym powietrzu mieli także czas na podsumowanie swoich osiągnięć podczas uczestnictwa w projekcie i pochwalić się podjętymi decyzjami co dalszych działań np.rozpoczęcie przez kilka osób nauki w szkole średniej.

 

 • 24
 • 25
 • 26
 • 27

 


 

Żnin, 01.09.2010

Staże

 

W okresie od dnia 01 września 2010 roku do dnia 31 stycznia 2011 roku uczestnicy projektu pn. „Dajmy sobie szansę” zostali skierowani w ramach projektu do odbycia staży  w jednostkach organizacyjnych Gminy Żnin. Odbycie staży umożliwi beneficjentom projektu zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego do podjęcia zatrudnienia.

 

 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

 


 

Żnin, dnia 10.09.2010

Kurs prawa jazdy kategorii B

 

W  okresie od dnia 10 września 2010 roku do dnia 15 grudnia 2010 roku część  uczestników projektu pn. „Dajmy sobie szansę” została skierowana na kurs prawo jazdy kategorii B. Ukończenie kursu prawo jazdy przyczyni się do zwiększenia u beneficjentów projektu mobilności na rynku pracy.

 


 

Żnin, 31.01.2011

Zakończenie staży

 

W dniu 31 stycznia 2011 roku 24 uczestników projektu pn. „Dajmy sobie szansę” zakończyło staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które były realizowane w ramach działań zaplanowanych w projekcie.

 


 

Żnin, 25.02.2011

Spotkanie integracyjne

 

W dniu 24 lutego 2011 roku w Restauracji Alma w Żninie odbyło się spotkanie integracyjne uczestników projektu pn. „Dajmy sobie szansę”. W spotkaniu brali udział także  pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, Burmistrz  Żnina oraz  przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy. Podczas spotkania Pani Jadwiga Jeziora – koordynator projektu podsumowała realizację zadań zaplanowanych i zrealizowanych w trakcie trwania projektu, a zaproszeni Goście złożyli gratulacje beneficjentom projektu w związku z jego ukończeniem życząc im jednocześnie dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Uczestnicy spotkania podkreślali  znaczenie i wartość zaproponowanych działań w ramach projektu. Odzwierciedleniem rezultatów był uśmiech na twarzach uczestników i zgłaszane deklaracje, że był to czas miło i efektywnie wykorzystany.

 

 • 33
 • 34
 • 35