Rozmiar czcionki:

 

Dział Usług Opiekuńczych

 

 

Kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych jest Pani:
Małgorzata Kociałkowska

tel. 789 869 116
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej świadczone w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie i obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zlecona przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem

 

Cel usług opiekuńczych

1. Celem usług opiekuńczych jest umożliwienie jak najdłuższego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób chorych i niepełnosprawnych, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy innych osób.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych ma zabezpieczać zidentyfikowane potrzeby osoby wymagającej pomocy oraz uzupełniać pomoc i opiekę świadczoną przez rodzinę i najbliższe otoczenie oraz służyć poprawie, jakości życia.

 

Zakres usług opiekuńczych

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

2. Osobie w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić wykorzystując własne zasoby i możliwości.

 

Katalog usług u obłożnie chorego całkowicie samotnego oraz nieposiadającego rodziny w pobliżu swego miejsca zamieszkania obejmuje:

a) czynności pielęgnacyjne:

 - przesłanie łóżka,

 - zmianę bielizny osobistej i pościelowej,

 - mycie, kąpanie, czesanie i ubieranie chorego,

 - układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,

 - pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

 - wykonywanie pielęgnacji zleconej przez lekarza,

 - karmienie chorego, gdy zachodzi taka konieczność.

 

b) czynności gospodarcze:

 - zakup artykułów spożywczych i niezbędnych artykułów przemysłowych,

 - zapewnienie posiłków w tym, co najmniej jednego gorącego posiłku w ciągu dnia,

 - utrzymanie w czystości otoczenia chorego,

 - wychodzenie z chorym na spacery,

 - dokonywania bieżących porządków w używanej przez chorego części mieszkania,

 - utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz innego sprzętu gospodarczego służącego choremu,

 - utrzymanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych,

 - pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej odzieży chorego,

 - dbanie o czystość bielizny pościelowej (odnoszenie i przynoszenie z punktów pralniczych),

 - palenie w piecu, przynoszenie węgla i wody,

 - załatwianie wizyt lekarskich i realizacja recept,

 - załatwianie innych spraw na życzenie chorego lub polecenie kierownika

 - prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczenia się z chorym z wydanych pieniędzy codziennie lub w terminie wspólnie ustalonym,

 

Katalog usług opiekuńczych u obłożnie chorego zamieszkałego wspólnie z rodziną obejmuje:

a) czynności pielęgnacyjne

b) czynności gospodarcze, które obejmują:

 - przygotowanie posiłku wyłącznie dla chorego,

 - karmienie chorego,

 - utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, używanego w trakcie świadczenia usług,

 - utrzymanie w czystości pokoju, w którym stale przebywa chory,

 - załatwianie wizyt lekarskich i realizacja recept.

Szczegółowy zakres i wymiar usług opiekuńczych ustalany jest na podstawie diagnozy potrzeb osoby wymagającej wsparcia dokonanej przez pracownika socjalnego podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego na podstawie indywidualnej rozmowy z osobą zainteresowaną udzieleniem jej pomocy oraz jej najbliższą rodziną lub osobami z najbliższego otoczenia. W przypadku osób, z którymi jest utrudniony kontakt do diagnozowania potrzeb konieczny jest kontakt z lekarzem rodzinnym.

 

UCHWAŁA NR X/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za uslugi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania - plik PDF rozmiar 148 kb.

 

UCHWAŁA NR XII/130/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za uslugi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat... - plik PDF rozmiar 135 kb.

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze - plik PDF rozmiar 190 kb.

Zaświadczenie lekarskie dla osoby ubiegajacej się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych - plik PDF rozmiar 263 kb.

 

 


 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Zasady ich przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej.

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2006.134.943) - plik PDF rozmiar 105 kb.

 

 

Usługi świadczone są osobom w miejscu zamieszkania i dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności:

1. chorym psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),

2. upośledzonym umysłowo,

3. wykazujacym inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeżeli nie mają dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.
Usługi są świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Powyższe usługi, w zależności od ustalonego na podstawie wywiadu środowiskowego dochodu osoby lub rodziny, są bezpłatne lub osoba korzystająca z nich zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności na podstawie ww. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej. Cenę 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej, na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania.

Zadanie realizowane jest ze środków finansowych z budżetu państwa w ramach dotacji celowej gminy na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 


 

Ulotka promocyjna

 

POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ORAZ USŁUGI OPIEKUŃCZE - plik PDF rozmiar 426 kb.