Rozmiar czcionki:

Aktualne terminy wypłat stypendium szkolnego w 2017 r. w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

 

- 17 maja 2017 r.

- 13 czerwca 2017 r.

- 26 czerwca 2017 r.

 

Stypendium szkolne zostanie wypłacone po uprzednim złożeniu rozliczenia faktur, którego druk należy odebrać - pokój nr 7 - I piętro lub wydrukować poniższy załącznik.

 

pdfRozliczenie faktur - Stypendia Szkolne - plik PDF rozmiar 591 kb.

 

Rozliczenie faktur należy dokonać odpowiednio do:

- 5 maja 2017 r.

- 2 czerwca 2017 r.

- 19 czerwca 2017 r.

 

Uwaga !

W przypadku zmiany dochodu w rodzinie, który mógł spowodować przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do dalszego otrzymywania stypendium należy niezwłocznie poinformować oraz przedstawić stosowne dokumenty np. zaświadczenie o dochodzie netto, decyzję przyznającą nowe lub zwiększające świadczenie.

Dodatkowe informacje udzielane są osobiście - pokój nr 7 - I piętro lub telefonicznie (52) 30-32-910 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Rozmiar czcionki:

Terminy wypłat stypendium szkolnego w 2017 r.

w kasie MOPS w Żninie

 

- 13 kwietnia 2017 r.

- 17 maja 2017 r.

- 13 czerwca 2017 r.

 

Stypendium szkolne zostanie wypłacone po uprzednim złożeniu rozliczenia faktur, którego druk należy odebrać - pokój nr 7 - I piętro lub wydrukować poniższy załącznik.

 

Rozliczenie faktur należy dokonać odpowiednio do:

- 4 kwietnia 2017 r.

- 5 maja 2017 r.

- 2 czerwca 2017 r.

 

pdfRozliczenie faktur - Stypendia Szkolne - plik PDF rozmiar 591 kb.

 

Uwaga !

W przypadku zmiany dochodu w rodzinie, który mógł spowodować przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do dalszego otrzymywania stypendium należy niezwłocznie poinformować oraz przedstawić stosowne dokumenty np. zaświadczenie o dochodzie netto, decyzję przyznającą nowe lub zwiększające świadczenie.

 

Dodatkowe informacje udzielane są osobiście - pokój nr 7 - I piętro lub telefonicznie (52) 30-32-910 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Rozmiar czcionki:

Wzory dokumentów

 


Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/2017 – stypendium szkolne od 1 do 3 dzieci - plik PDF rozmiar 229 kb.

 


Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/2017 – stypendium szkolne od 1 do 4 dzieci - plik PDF rozmiar 239 kb.

 


Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/2017 – stypendium szkolne od 1 do 7 dzieci - plik PDF rozmiar 259 kb.

 


Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/2017 – stypendium szkolne od 1 do 8 dzieci - plik PDF rozmiar 269 kb.

 


Oświadczenie - plik PDF rozmiar 205 kb.

Rozmiar czcionki:

Kadra i kontakt

 

Główny specjalista
Zofia Tylak

 

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów szkolnych,
wydawanie i przyjmowanie wniosków:
MOPS w Żninie, ul. 700-lecia 36
I piętro - pokój nr 10


tel. (52) 30-32-943
     

Rozmiar czcionki:

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2016/2017

na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z dnia 2015.12.21 ze zm),
 • Uchwały Nr XV/164/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
  na terenie Gminy Żnin,
 • Uchwały Nr XXII/242/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin.

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z dnia 2015.12.21) - plik PDF rozmiar 1,13 MB

 

Uchwała Nr XV/164/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin - plik PDF rozmiar 196 kb.

 

Uchwała Nr XXII/242/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin - plik PDF rozmiar 194 kb.

 

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności : bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba,  wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) zamieszkują na terenie Gminy Żnin,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514 zł).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:
1) dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
2) dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
3) studentom szkół wyższych i licencjackich.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1) Całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole wramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:

 • płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj., czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, wtym na basenie, nauka tańca, karate, nauka gry na instrumentach muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne (np. teatr, kino, muzeum itp.), koszt wyjazdu na tzw. ,,zieloną szkołę”,- na podstawie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku, bądź zaświadczenia z miejsca gdzie dziecko uczęszcza.

2) Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:

 • zakup podręczników tj: podręczniki, ćwiczenia, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, kodeksy, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym,
 • pomoce dydaktyczne i przybory szkolne: tj. tornister (plecak szkolny),torba szkolna, komputer, laptop, tablet, drukarka, oprogramowanie, programy multimedialne, nośniki danych(płyty CD, dyskietki, pendrive), części do komputera(mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki,kamera do komputera), koszty naprawy komputera,piórnik, artykuły szkolne(np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itd.), biurko do nauki, krzesło lub fotel do biurka, lampka na biurko,
 • pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wystawionego na jedną z osób będących w składzie rodziny,
 • odzież sportowa: spodenki sportowe (gimnastyczne), koszulki sportowe (gimnastyczne), getry, dresy, spodnie sportowe, bluza sportowa, obuwie sportowe (tenisówki, halówki, trampki, adidasy), strój kąpielowy, klapki, czepek, okulary pływackie,
 • strój galowy wymagany przez szkołę, przybory, materiały i strój do praktycznej nauki zawodu (potwierdzone opisem profilu szkoły),
 • okulary korekcyjne (należy przedłożyć fakturę VAT wraz ze zleceniem wystawionym na ucznia przez lekarza- okulistę).

3) Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):

 • dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej (bilety imienne miesięczne bądź kwartalne),
 • czesne i zakwaterowanie w internacie, bursiei stancji.

Jeżeli uczeń otrzymuje ztego tytułu zasiłek rodzinny z dodatkiem na dojazd lub na zamieszkanie kwota wypłaconego stypendium będzie różnicą pomiędzy kwotą kosztów faktycznych, udokumentowanych, a kwotą dodatku.

 

Faktury, bądź rachunki, muszą być wystawione imiennie na rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotacje ,,szkolne”, a inne artykuły zakupione były zgodne z nazwami umieszczonymi w ww. katalogu zakupów.

Jeżeli zakupiony towar nie ma przymiotnika „szkolne lub sportowe” w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

 

Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: odzież i obuwie do codziennego noszenia, opłacenie komitetu rodzicielskiego (Radę Rodziców), ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego(np. studniówka), opracowania i ściągi, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, obozy i zimowiska rekreacyjne, namioty, śpiwory, regały na książki, stojaki na płyty.

 

W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi, posiadającą elementy konstrukcyjne do zakwalifikowania jako prawidłowo sporządzoną.

 

WAŻNE:

Uwzględniane będą faktury wystawione od 1 lipca 2016 r.


WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

1) Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku kalendarzowym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2) W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego zalicza się ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej:

 • I grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi do 30% kryterium dochodowego;
 • II grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 30% do 60% kryterium dochodowego;
 • III grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego.

3) Miesięczna wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia ubiegającego się o stypendium do odpowiedniej grupy dochodowej określonej w ust. 2 i przedstawia się następująco:

 • I grupa: otrzymuje od 80% - 200% kwoty bazowej;
 • II grupa: otrzymuje od 80% - 150% kwoty bazowej;
 • III grupa otrzymuje od 80% - 120% kwoty bazowej.

4. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależniona jest od liczby złożonych wniosków, wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz sytuacji materialnej wnioskującego przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów kryterium społecznego, o którym mowa w art. 90d ust. 1.

 

WNIOSEK

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się od dnia 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.