Rozmiar czcionki:

INFORMACJA – BON ENERGETYCZNY 2024 r.

 

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę bonu energetycznego. Wnioski o wypłatę bonu energetycznego złożone po dniu 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Aby otrzymać bon energetyczny należy złożyć wniosek o przyznanie osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie lub internetowo przez ePUAP jednak taki wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wypłata dodatku nastąpi jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2024 r.

Bon energetyczny przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2500 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2023.

Ważne! W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Wartość bonu energetycznego będzie wynosiła:

 1. 300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 500 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli ogrzewasz swój dom lub mieszkanie energią elektryczną wartość bon energetycznego będzie, wynosić:

 1. 600 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 800 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 1000 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 1200 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jak długo czeka się na informację o przyznaniu:

Na rozpatrzenie i weryfikację wniosku mamy 60 dni od dnia, kiedy zostanie złożony prawidłowo wypełniony wniosek.

Jak poinformujemy o przyznaniu bonu:

Jeśli we wniosku zostanie podany adres e-mail, wyślemy informację o przyznaniu bonu. W przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu bonu energetycznego. Jeżeli nie będziemy mogli przyznać bonu, wyślemy odmowną decyzję administracyjną.

 

Poniżej do pobrania wniosek o wypłatę bonu energetycznego:

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego 2024 r. - plik PDF rozmiar 296.53 KB

 

Rozmiar czcionki:

INFORMACJA – terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne w 2024 r.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 można składać już od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2024 r. także drogą tradycyjną (papierową) osobiście w siedzibie ośrodku lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2024 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2024 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października 2024 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2024 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadza nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę).

Druki wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami dostępne będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin oraz na stronie www.mops-znin.pl (zakładka: Działy MOPS/Świadczenia Rodzinne) od 1 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe informacje na temat świadczeń oraz wniosków można uzyskać osobiście w siedzibie ośrodka w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku oraz pod numerem telefonu 52/3032910 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi.

Rozmiar czcionki:

INFORMACJA – terminy składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2024 r.

 

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy 2024/2025 tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 można składać już od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2024 r. także drogą tradycyjną (papierową) osobiście w siedzibie ośrodka lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2024 r., ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2024 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2024 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł miesięcznie. Jednocześnie przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje  tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”. Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Druki wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami dostępne będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin oraz na stronie www.mops-znin.pl (zakładka: Działy MOPS/Fundusz Alimentacyjny) od 1 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe informacje na temat świadczeń oraz wniosków można uzyskać osobiście w siedzibie ośrodka w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku oraz pod numerem telefonu 52/3032910 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi.

Rozmiar czcionki:

Rozwój społeczności lokalnych na obszarze LGD Pałuki-Wspólna Sprawa

 

 

LGD_Plakat_FIO.png

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zachęca do udziału w warsztatach w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój społeczności lokalnych na obszarze LGD Pałuki -Wspólna Sprawa". W zajęciach udział mogą wziąć zarówno osoby fizyczne, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz całe rodziny. Zakres jaki będą obejmowały zajęcia to: 

 • pisanie wniosków o dofinansowania,
 • warsztaty artystyczne.

Warsztaty realizowane będą w siedmiu gminach: w gminie Żnin, Gąsawa, Rogowo, Łabiszyn, Barcin, Janowiec Wlkp. oraz w gminie Dąbrowa.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy do zapisów już dzisiaj!
Więcej informacji: https://lgd-paluki.pl/2024/07/01/rozwoj-spolecznosci-lokalnych-na-obszarze-lgd-paluki-wspolna-sprawa/

Nabór trwa od 1 lipca - liczba miejsc ograniczona.

Rozmiar czcionki:

 

Pracownik_socjalny_plakat_A3-1.jpg 

Rozmiar czcionki:

logo_gora.jpg

OGŁOSZENIE

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, wydawane będą w dniach:

od 01 do 03 lipca 2024 r.
w godz. od 8:00 do 15:00
w magazynie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
przy ul. Mickiewicza 22; 88-400 Żnin

Dnia 01 lipca 2024 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

Dnia 02 lipca 2024 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

Dnia 03 lipca 2024 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

W miesiącu lipcu  wydawane będą następujące artykuły spożywcze:

 • makaron jajeczny,
 • mleko UHT,
 • szynka drobiowa,
 • szprot w oleju,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający,
 • olej rzepakowy
 • fasolka po bretońsku.

W procesie dystrybucji osoby zakwalifikowane do pomocy otrzymają materiały dotyczące 10 zasad zdrowego żywienia, związanych z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.

 

WAŻNE!

Zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Osoby które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

PROGRAM "OPIEKA 75+" na 2024 rok

 

75_plus_2024.png

 

Gmina Żnin zgodnie z umową nr 14/2024 z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie dofinansowania realizacji przez gminy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w oparciu o założenia wynikające z Programu „Opieka 75+” ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2024 otrzymała dotację celową w wysokości: 701.633,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+” na rok 2024, który ma na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, zarówno samotnych, jak i pozostających w rodzinach.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2024 roku wynosi – 1.622.400,00 zł.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, przy czym wydatki kwalifikowane dotyczą:

 • dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2024,
 • dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
 • dofinansowania do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Rozmiar czcionki:

Zaproszenie do ogólnopolskiego badania dotyczącego potrzeb osób z niepełnosprawnościam

 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu opinii osób z niepełnosprawnościami, które prowadzone jest na zlecenie PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych! To jedno z największych tego typu badań, jakie kiedykolwiek realizowano z osobami z niepełnosprawnościami w Polsce.

Weź udział w ankiecie, rozmowie indywidualnej lub w rozmowie grupowej. W badaniu możesz wziąć udział Ty sam lub razem ze swoim opiekunem lub asystentem. Formę badania dopasujemy do Twoich możliwości i potrzeb. Twoja opinia jest ważna!

Skontaktuj się poprzez formularz: https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=858471&token=OzN3357&newtest=Y

Serdecznie zapraszamy!

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację badania ze strony wykonawcy:

 • Natalia Pizło, tel. 789 362 649, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie potrzeby zweryfikowania informacji odnośnie badania możliwy jest kontakt z przedstawicielem ze strony Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych:

 • Krzysztof Kanabaj, tel. 883 847 974, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Grzegorz Żuchowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie w realizacji badania. Jego powodzenie zależy w dużej mierze od Państwa uczestnictwa.


Rozmiar czcionki:

logo_gora.jpg

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS - PODPROGRAM 2023.

     W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Żninie informuję,  że w ramach  prowadzonej dystrybucji artykułów spożywczych - Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, zmianie uległy kryteria dochodowe.

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

 • 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

     Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności proszone są o zgłaszanie się, w godzinach od 7.30 do 15.30, do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Zainteresowani, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązani będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczeni

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.


Rozmiar czcionki:

Program "Opieka wytchnieniowa" - dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

logo_male.jpg

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

Gmina Żnin przystąpiła  do realizacji zadania  w  ramach  resortowego Programu Ministerstwa  Rodziny Pracy  i Polityki  Społecznej „Opieka  wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego - edycja 2024. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość zadania realizowanego przez Gminę Żnin wynosi 54880,00zł i jest całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na terenie gminy Żnin świadczeniem usług opieki wytchnieniowej w ramach 14 dniowego pobytu całodobowego zostanie objętych 11 osób.

Cel Programu

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne poprzez możliwość uzyskania czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Adresaci Programu

Członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad  osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która  wymaga stałej  opieki  w zakresie potrzeb życia codziennego i sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Wsparciem w ramach programu zostanie objętych 8 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne i 3 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ze wskazaniem co najmniej  dwóch niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane

 • W Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach - Podobowice 49, 88-400 Żnin świadczącym  usługi wsparcia krótkoterminowego  w formie pobytu całodobowego.
 • Limit  usług opieki  wytchnieniowej  świadczonej  w ramach pobytu całodobowego finansowanych  ze środków  Funduszu Solidarnościowego  przypadających na 1 uczestnika wynosi 14 dób.
 • W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność sprzężoną ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności oraz wnioski osób, które nie korzystają ze wsparcia  asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 współfinansowanego ze środków publicznych Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestnik Programu

 • nie ponosi odpłatności za zrealizowaną usługę w ramach programu.

Dokumenty, które należy złożyć

Mieszkańcy Gminy  Żnin, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają  i dostarczają do MOPS w Żninie do dnia 15 maja 2024 roku niżej wymienione  dokumenty:

 1. karta zgłoszenia do Programu "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2024
 2. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
 3. oświadczenie  opiekuna  osoby niepełnosprawnej (zał. nr 1 do karty zgłoszenia),
 4. podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024  przez osobę niepełnosprawną i członka rodziny, opiekuna osoby niepełnosprawnej (załączniki nr 2 do karty zgłoszenia do Programu).

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Żninie , ul. 700 -lecia 36  pokój nr 14 w godzinach urzędowania Ośrodka  od 7,30 do 15,30 lub drogą elektroniczną na platformie ePUAP : mops-znin/SkrytkaESP

Dodatkowych  informacji  o możliwości  otrzymania  wsparcia  w ramach  programu  udziela Kierownik Działu Usług Opiekuńczych  Małgorzata Kociałkowska pod nr 789 869 116  lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" - plik PDF rozmiar 594.2 KB kb
Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 365.18 kb
Klauzula informacyjna RODO - plik PDF rozmiar 448.24 kb
Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 566.61 kb


Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2 

Nabór uczestników do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje o możliwości skorzystania z wsparcia dla dziecka  w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 współfinansowanego ze środków publicznych  Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Usługi asystencji osobistej  polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Skorzystać z usług asystencji osobistej mogą następujące osoby:

 • Dzieci do ukończenia 16 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Żnin posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o  niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystencji osobistej proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, tel. (52) 30 32 910 lub 789 869 117 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30.

 

Prosimy o przekazywanie dokumentów do dnia 26 kwietnia 2024r.

 

Do pobrania poniżej wymagane dokumenty:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  edycja 2024 - plik PDF rozmiar 186.14 KB
  Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 183.16 KB
Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 147.24 KB
Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 131.54 KB

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozmiar czcionki:

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

plakat AOON 2024 2m

 

Gmina Żnin przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 otrzymując dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1 071 813,96 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 071 813,96zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej  jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz;

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi wyżej w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Usługi w ramach Programu są bezpłatne i polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2 

Nabór osób na świadczenie usług asystencji osobistej dla osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z przystąpieniem do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenie na świadczenie usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej.

1. Asystentem mogą zostać osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; lub;
 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

3. Dodatkowe wymagania:

 • dyspozycyjność;
 • umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • nieposzlakowana opinia.

4. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz posiadane doświadczenie zawodowe;
 • w przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest:
  • zaświadczenie o niekaralności;
  • pisemna informacja  o niefigurowaniu w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.
 • podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin od pon. – pt. w godzinach 7:30-15:30.

Dodatkowych informacji można uzyskać:

 • tel.: (52) 30-32-910 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30
                                                                                                               
Dyrektor MOPS w Żninie
Łukasz Piotrowski
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na asystenta osobistego osoby z niepełosprawnością - plik PDF rozmiar 104.09 KB

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2 

Nabór uczestników do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje o możliwości skorzystania z wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem usług asystencji osobistej jest:

 • zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc, nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Skorzystać z usług asystencji osobistej mogą następujące osoby:

 1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Żnin.
Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystencji osobistej proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, tel. (52) 30 32 910 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30.

 

Prosimy o przekazywanie dokumentów do dnia 31 stycznia 2024r.

 

Do pobrania poniżej wymagane dokumenty:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  edycja 2024 - plik PDF rozmiar 186.14 KB
  Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 183.16 KB
Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 147.24 KB
Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 131.54 KB

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

75_plus_m.jpg plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
plakat AOON 2024m senior_plus_m.jpg Opieka_wytchieniowa_2024_m.jpg
75_plus_2024_m.jpg białe_tlo_male.jpg białe_tlo_male.jpg