Rozmiar czcionki:

Informacja dla członków rodzin osób pozbawionych wolności

 

Kujawsko-Pomorska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym informuje o możliwości pozyskania wsparcia finansowego i materialnego dla członków rodzin osób pozbawionych wolności, a korzystających ze świadczeń pomocowych Ośrodka Pomocy Społecznej dzięki wsparciu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W myśl obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 roku w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z dnia 6 października 2015 roku) członkowie rodzin osoby pozbawionej wolności w okresie 3 miesięcy, a w szczególnych sytuacjach (choroba lub czasowa niezdolność do pracy) w okresie 6 miesięcy od dnia pozbawienia wolności posiadają uprawnienia do ubiegania się o przyznanie świadczenia w ramach pomocy postpenitencjarnej. Obejmuje ona zaspokojenie szeregu potrzeb członków rodzin osoby pozbawionej wolności. Paragraf 30 cytowanego aktu wymienia liczne formy i cele jej przeznaczenia, poczynając od przyznania bonów żywnościowych i świadczenia pieniężnego na zakup najpotrzebniejszych artykułów, po pokrywanie kosztów zakupu leków, leczenia, badań specjalistycznych, zakwaterowania, kursów zawodowych.

Stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem o udzielenie opisanej pomocy członka rodziny osoby pozbawionej wolności składa do kuratora zawodowego, właściwego sądu rejonowego ze względu na miejsce zamieszkania.

Przedstawiona możliwość uzyskania wsparcia jest szczególnie wskazana w krótkim okresie po osadzeniu w zakładzie karnym członka rodziny celem odbycia kary lub tymczasowego aresztowania, w warunkach, gdy pozbawiony wolności był głównym jej żywicielem.

Rozmiar czcionki:

Aktualne terminy wypłat stypendium szkolnego w 2017 r. w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

 

- 17 maja 2017 r.

- 13 czerwca 2017 r.

- 26 czerwca 2017 r.

 

Stypendium szkolne zostanie wypłacone po uprzednim złożeniu rozliczenia faktur, którego druk należy odebrać - pokój nr 7 - I piętro lub wydrukować poniższy załącznik.

 

pdfRozliczenie faktur - Stypendia Szkolne - plik PDF rozmiar 591 kb.

 

Rozliczenie faktur należy dokonać odpowiednio do:

- 5 maja 2017 r.

- 2 czerwca 2017 r.

- 19 czerwca 2017 r.

 

Uwaga !

W przypadku zmiany dochodu w rodzinie, który mógł spowodować przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do dalszego otrzymywania stypendium należy niezwłocznie poinformować oraz przedstawić stosowne dokumenty np. zaświadczenie o dochodzie netto, decyzję przyznającą nowe lub zwiększające świadczenie.

Dodatkowe informacje udzielane są osobiście - pokój nr 7 - I piętro lub telefonicznie (52) 30-32-910 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

 logo fead2

 

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2016 będą wydawane w dniach od 10 do 12 maja 2017 r. w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 10 maja 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

 

Dnia 11 maja 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

K, L, Ł, M, N

 

Dnia 12 maja 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

O, P, R, S, Ś, T, W, Z, Ż