Rozmiar czcionki:

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że od 26 września br. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - innych niż węgiel. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy.

Źródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 30 listopada 2022 r.:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 - Budynek A (parter), w godzinach pracy Ośrodka
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin
 • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

WAŻNE INFORMACJE

 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - pobierz plik PDF rozmiar 369 kb.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - pobierz plik PDF rozmiar 107 kb

 

 

Wskazówki_Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_dla_gospodarstw_domowych - pobierz plik PDF rozmiar 185 kb

 

Rozmiar czcionki:

Apel do mieszkańców Gminy Żnin

 

Apel do mieszkańców Gminy Żnin

Rozmiar czcionki:

Mieszkańcy Gminy Żnin !

 

Wasze wnioski o dodatek węglowy wprowadzamy na bieżąco do systemu, aby nie było opóźnień w wypłatach – stojących po naszej stronie.

Zapotrzebowanie na wypłatę dodatków złożyliśmy bezzwłocznie i czekamy.

Po otrzymaniu środków finansowych, natychmiast przystąpimy do wypłat.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt tel. (52) 30 32 910

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 będą wydawane w dniach:


od 26 do 28 września 2022 r.
w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Dnia 26 września 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

Dnia 27 września 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

 

Dnia 28 września 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu wrześniu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- cukier biały
- olej rzepakowy
- makaron jajeczny
- filet z makreli w oleju

WAŻNE!

Zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Osoby które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 WRZESIEŃ 2022 r.


ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 
 • 23.09.2022 r.

 

WYPŁATY W KASIE:

 • 26.09.2022 r.

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Niebieska przystań

 

 Ulotka promocyjna - plik PNG rozmiar 384 kb

Rozmiar czcionki:

Od dziś, 18 sierpnia, można składać wnioski o dodatek węglowy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że od 18 sierpnia br. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP
 • tradycyjnie (papierowo) – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 Budynek A (parter), w godzinach pracy ośrodka.

 

Do wniosku o wypłatę dodatku węglowego należy dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku węglowego.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - plik PDF rozmiar 344 kb.

 

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku węglowego - plik PDF rozmiar 106 kb

Rozmiar czcionki:

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie przystąpił  do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki  Społecznej. Program  jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość zadania realizowanego przez Gminę Żnin wynosi 37.800,00 zł i jest całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na terenie gminy Żnin świadczeniem usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, zostanie objętych 10 osób.                                                                                                

Cel  Programu:

Celem głównym Programu jest wsparcie członków  rodzin lub opiekunów sprawujących  bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne poprzez możliwość  uzyskania czasowej pomocy  w formie usługi opieki  wytchnieniowej.

Adresaci Programu:

Członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane:

 • w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisanej do rejestru właściwego wojewody - Leśny Dom Seniora Piastowo 13a, 88-410 Gąsawa.
 • lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.
 • limit  usług opieki  wytchnieniowej  świadczonej  w ramach pobytu całodobowego finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż  14 dni w roku.
 • w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność  sprzężoną ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności i wymagają wysokiego poziomu wsparcia i jest dokonywana na podstawie danych zawartych w karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych  kryteriów oceny - Skali FIM.

Uczestnik Programu:

 • nie ponosi odpłatności za zrealizowaną usługę w ramach programu.

Dokumenty, które należy złożyć:

Mieszkańcy Gminy Żnin, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają i dostarczają do MOPS w Żninie niżej wymienione dokumenty:

 1. karta zgłoszenia  do Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022,
 2. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
 3. oświadczenie  opiekuna  osoby niepełnosprawnej (zał. nr 1 do karty zgłoszenia),
 4. podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 (załączniki nr 2 i 3 do karty zgłoszenia do Programu),
 5. kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 4 do karty zgłoszenia do Programu) – wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700 - lecia 36 piętro II pokój nr 14 w godzinach urzędowania Ośrodka od 7:30 do 15:30 lub
- drogą elektroniczną na platformie ePUAP: mops-znin/SkrytkaESP

Dodatkowych informacji o możliwości otrzymania wsparcia w ramach programu udziela Kierownik Działu Usług Opiekuńczych Małgorzata Kociałkowska pod nr 789 869 116 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oświadczenie Opieka Wytchnieniowa (zał. nr 1) - plik PDF rozmiar 128 kb.

 

 

 RODO do programu OW (zał. nr 2) - plik PDF rozmiar 147 kb.

 

 

RODO do programu OW(zał. nr 3) - plik PDF rozmiar 180 kb.

 

 

Karta pomiaru (zał nr 4) - plik PDF rozmiar 221 kb.

 

 

Karta zgłoszenia do programu OW - plik PDF rozmiar 166 kb.

 

 

Karta rozliczenia - plik PDF rozmiar 151 kb.

 

 

 Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - plik PDF rozmiar 331 kb.

 

 Archiwum aktualności

 

logo 4

 

Plakat AOON 2021m        Plakat AOON 2022m

Plakat senior 3 

Plakat senior 2022m