Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie – informacja o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 19 stycznia 2023 r. będzie wydawał 

 

Informacje o spełnieniu warunków uprawniających do preferencyjnego zakupu paliwa stałego

 

Mieszkańcy Gminy Żnin zainteresowani zakupem preferencyjnym paliwa stałego, mogą złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36, budynek A, pokój nr 1. 

 

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne do pobrania:

 1. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36, budynek A, pokój nr 1, w godzinach urzędowania.
 2. Pobierając plik: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego - pobierz plik PDF rozmiar 186 kb.

 

Więcej informacji na temat zakupu preferencyjnego paliwa stałego na terenie Gminy Żnin można otrzymać:

 1. Dzwoniąc na nr telefonu: 789 869 094
 2. Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie (w godzinach od 7.30-15.30)

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW

STYCZEŃ 2023 r.


 

13.01.2023 r. - zasiłek stały przelewy na konta bankowe i wypłata w kasie


13.01.2023 r. - Fundusz Alimentacyjny przelewy na konta bankowe


16.01.2023 r. - zasiłek celowy, zasiłek okresowy i zasiłek celowy w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" przelewy na konta bankowe i wypłata w kasie


20.01.2023 r. - Świadczenia rodzinne przelewy na konta bankowe


23.01.2023 r. - Świadczenia rodzinne wypłata w kasie


26.01.2023 r. - zasiłek celowy, zasiłek okresowy i zasiłek celowy w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" przelewy na konta bankowe i wypłata w kasie

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

znaki strona www3

Cyfrowe Kluby Seniora

 logo cks3

Gmina  Żnin przystąpiła do konkursu "Cyfrowe Kluby Seniora‘’ ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji zgodnie z art. 12 f ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje Beneficjentowi dotację celową na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, zwanego dalej „Projektem”. Konkurs skierowany był do placówek typu ,,Senior+”, w tym Dzienne Domy, "Senior +” i Kluby ,,Senior +”, którego celem jest doposażenie placówek w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów. Realizator projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł, za którą zostało zakupionych 5 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Laptopy zostały przekazane seniorom z Dziennego Domu „Senior+” w Żninie dnia 9 stycznia 2023 roku.

Technologie cyfrowe pomagają w komunikowaniu się, kreatywności i innowacjach. Dlatego tak ważne jest edukowanie seniorów w zakresie kompetencji cyfrowych oraz w zakresie poznawana nowych możliwości, a także nauka bezpiecznego korzystania z Internetu, aby wykorzystywać go do rozwiązania problemów i poprawić funkcjonowanie w obecnym świecie. Ponadto niezwykle ważne jest edukowanie seniorów w zakresie poznawania zagrożeń i cyberbezpieczeństwa każdego użytkownika.

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12

 "Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji"

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Cyfryzacji.”

Rozmiar czcionki:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus

asd

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus.  

Celem głównym w ramach Podprogramu 2021 Plus jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

- 1707,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1320,00 zł (netto) w przypadku rodziny .

       Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ Podprogram 2021 Plus, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych            w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 04.01.2023 r. w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zestaw artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy w Podprogramie 2021 obejmuje:

- powidła śliwkowe 0,3 kg,

- makaron jajeczny 2 kg,

- mleko UHT 2 l,

- szynka wieprzowa mielona 0,9 kg,

- cukier biały 2 kg,

- olej rzepakowy 2 l.

 

Osoby najbardziej potrzebujące mogą składać skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 Plus do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pn. 

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.13.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 1364 kb.

Formularz ofertowy MOPS.271.13.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 81 kb.

Rozmiar czcionki:

Dodatek elektrczyny

1460x616 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że od 1 grudnia br. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną:

 1. pompa ciepła,
 2. ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny

 

Żródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. 

 

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 1 lutego 2023 r.:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 - Budynek A (parter), w godzinach pracy Ośrodka
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin
 • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego - pobierz plik PDF rozmiar 353 kb.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku elektrycznego - pobierz plik PDF rozmiar 109 kb

 

Instruktaż Jak wypełnić_wniosek_o_dodatek_elektryczny_gospodarstwa_domowe - pobierz plik PDF rozmiar 173 kb

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

 

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 •     dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 •     osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 •     dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

Plakat AOON 2021m        Plakat AOON 2022m

Plakat senior 3 

Plakat senior 2022m