Rozmiar czcionki:

logo projekt

„Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na
Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny”
RPKP.06.02.00-04-0011/19

zdjecie 1

Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żninie przygotował wniosek o dofinansowanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny” w odpowiedzi na nabór projektów RPKP.06.02.00-IŻ.00-04-219/18. Wniosek oraz załączniki zostały  przedłożone w dniu 14 listopada 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w zakresie Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich.
Po wnikliwej analizie i ocenie przedłożonego  wniosku zgodnie z uchwałą  nr 15/602/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.06.02.00-IŻ.00-04-219/18) przyznano Gminie Żnin dofinansowanie w wysokości 1.165.690,13 zł. Z czego dotacja z EFRR wynosi 1.042.985,91 zł (85% kosztów kwalifikowanych) i dotacja z Budżetu Państwa 122.704,22 zł (10% kosztów kwalifikowanych). Łączny udział dofinansowania w kosztach kwalifikowanych wynosi 95%. Łączna kwota kosztów kwalifikowanych w ramach projektu to 1.227.042,25 zł. Całkowita wartość projektu została określona na kwotę 1.745.289,57 zł.  

Procedura udzielenia zamówienia publicznego została przeprowadzona przez Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żninie Wykonawca tego zadania został wybrany w pierwszym  postępowaniu przetargowym, które wszczęto w dniu  02.09.2020r. w trybie przetargu nieograniczonego. W  ramach tej procedury złożono dwie oferty. Po dokładnym zbadaniu ofert, m.in. w zakresie zgodności kosztorysów ofertowych  z przedmiarem,  ustalono, że oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 1.541.477,66 zł. Jest to cena realna, zwłaszcza w kontekście kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania, czyli 1.600.000,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa  „M&W” Dypolt Marek z Jabłówka. Umowa o roboty budowlane została podpisana 30 października 2020 r. a termin wykonania ustalony został w umowie na 15 czerwca 2021r.

W związku z faktem, że projekt dotyczy utworzenia Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego, którego zadania wchodzą w skład kompetencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ośrodek jest odpowiedzialny na funkcjonowanie nowo powstałej infrastruktury, prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz realizację zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.
Inwestycja objęta projektem ma charakter infrastrukturalny. Polega na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny) wraz z rozbudową części wejściowej, remontem elewacji budynku głównego i dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. W ramach prac przewiduje się dodatkowo regulację instalacji c.o. w budynku, remont placów wewnętrznych.
W ramach projektu przewidziano zakup sprzętu i wyposażenia. Należą do nich:
- komputery stacjonarne (stacje robocze) – 5 szt.,
- sieć LAN,
- meble do gabinetu psychologa, pokoju spotkań, pokoi biurowych, aneksu kuchennego, toalet.


Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego
na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny

RPKP.06.02.00-04-0011/19

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych,
Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

oprac. Paweł Piechowiak,
Beata Kaźmierczak,
Magdalena Ciszak,
IGPI Urząd Miejski w Żninie