Rozmiar czcionki:

 

„UCZEŃ NA WSI”

 

 

Osobą odpowiedzialną za program jest Pani mgr Marlena Sasinowska-Meller
tel. (52) 30-32-911

 

Przykładowy katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach pilotażowego programu.
Informujemy, że katalog ma charakter otwarty i przykładowy!!!

 

UWAGA !!!

Dopuszczenie możliwości dofinansowania zakupów dokonywanych w ramach przedmiotowego zapisu traktować należy w sposób indywidualny, odnosząc się do rzeczywistych potrzeb edukacyjnych niepełnosprawnego ucznia wynikających ze specyfiki szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz mając na uwadze wymóg racjonalnego wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

 

1. Przedmioty ułatwiające lub umożliwiające naukę, np.:
- Podręczniki, Słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne, itp.;
- Artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, nożyczki, itp.);
- Artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze – w tym do drukarki, papier do drukarki, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki, itp.);
- Tornister szkolny, plecak, piórnik;
- Kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe (max. 2 komplety/pary na rok szkolny), itp.;
- Strój roboczy na praktyki zawodu;
- Przedmioty i przybory niezbędne do praktycznej nauki zawodu;
- Komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy językowe, kasety wideo, płyty DVD, itp.;
- Pomoce i przedmioty edukacyjno-terapeutyczne;
- Edukacyjne gry planszowe;
- Rower, wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych w szkole lub, gdy uczeń uczestniczy w sekcji kolarskiej;
- Instrumenty muzyczne, w sytuacji gdy uczeń pobiera naukę gry na tym instrumencie;
- Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko;
- Magnetofon, Video VHS, DVD – wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach- uzasadnienie podpisane przez wychowawcę/pedagoga.

 

Uwaga!!!

W ramach tej kategorii nie można uznać wydatków na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

 

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, np.:
- Zajęcia terapeutyczne;
- Gimnastyka korekcyjna (zajęcia korekcyjne);
- Kółka zainteresowań;
- Zajęcia w szkole muzycznej, ognisku plastycznym, itp.;
- Basen i odpłatne zajęcia na basenie, np. nauka pływania, itp.;
- Siłownia, fitness, gimnastyka, itp.;
- Jazda konna, w tym hippoterapia;
- Zajęcia w sekcji komputerowej fotograficznej, teatralnej, sportowej, itp.;
- Obozy, kolonie, zimowiska.

 

Uwaga!!!

Koszt uczestnictwa w zajęciach może obejmować również koszty dojazdów na zajęcia i powrotu z zajęć do miejsca zamieszkania a także inne uzasadnione koszty bezpośrednio związane z uczestnictwem w zajęciach.

 

Uwaga!!!

W ramach tej kategorii nie można uznać kosztów wizyt lekarskich oraz kosztów turnusów rehabilitacyjnych!

 

3. Dostęp do Internetu:
- Instalacja;
- Abonament za Internet.

 

4. Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania, np.:
- Kursy językowe;
- Kursy komputerowe;
- Prawo jazdy, w przypadku ucznia pobierającego naukę w szkole samochodowej;
- Kursy naukowo-poznawcze;
- Korepetycje;
- Zajęcia z Logopedą.

 

5. Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych, np.:
- Wycieczki szkolne (rajdy), itp.;
- Zielona/biała szkoła;
- Wyjazdy w ramach praktyk szkolnych;
- Wyjście do kina, teatru, muzeum, itp.;
- Wyjazdy w ramach olimpiad szkolnych.

 

Materiały do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego - obszar A - plik PDF rozmiar 209 kb.

 

Oświadczenie o wysokości dochodów - obszar A - plik PDF rozmiar 136 kb.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF rozmiar 88,1 kb.

 


Materiały informacyjne:

Materiał Informacyjny dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie - plik PDF rozmiar 189 kb.

 

 


Podstawa prawna:
Uchwała nr 197/2009 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 424/2007 Zarządu PFRON z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Procedur realizacji pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” zmienioną uchwałą nr 636/2007 Zarządu PFRON z dnia 23 listopada 2007 r., uchwałą nr 15/2008 Zarządu PFRON z dnia 17 stycznia 2008 r. oraz uchwałą nr 386/2008 Zarządu PFRON z dnia 27 sierpnia 2008 r.

 

Rozmiar czcionki:

 

„Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności”

 


Celem programu jest szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji, poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.

W ramach programu realizowany jest projekt pod nazwą „OTWÓRZ DRZWI NIEPEŁNOSPRAWNYM” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu uruchomiona jest Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Żninie, ul. 700- lecia 36, której oferta jest skierowana dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności z terenu Powiatu Żnińskiego.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu Pani mgr Katarzyna Napierała
Tel. (52) 30-32-925

 

Załączniki:

1. Zasady udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Żninie, ul.700-lecia 36
2. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych oraz wysokość kaucji.
3.Wniosek o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych
Zasady
udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Żninie, ul. 700-lecia 36 działającej w ramach realizacji „Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności” projekt pn. „Otwórz Drzwi Niepełnosprawnym”.

 

Zał. nr 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Żninie zwana dalej „Wypożyczalnią” świadczy usługi na rzecz mieszkańców Powiatu Żnińskiego.
2. Wypożyczalnia świadczy swoje usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.
3. Konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych potwierdza lekarz prowadzący.
4. Sprzęt rehabilitacyjny lub urządzenia pomocnicze wypożyczane będą według indywidualnych potrzeb beneficjentów pomocy, a właściwy dobór i dopasowanie odbywać się będzie przy pomocy pracownika do spraw obsługi klientów Wypożyczalni.
5. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przeznaczonych do udostępnienia określa załącznik Nr 1 do niniejszych zasad, który dostępny jest w siedzibie Wypożyczalni.
6. Wypożyczający odpowiada za użyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę określoną ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

II. ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

1. Podstawę udostępnienia sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych stanowi umowa wypożyczenia zwarta pomiędzy osobami działającymi w imieniu Wypożyczalni, a Wypożyczającym, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron umowy.
2. Wypożyczający obowiązany jest wpłacić kaucję za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny lub urządzenie pomocnicze w wysokości określonej w zarządzeniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. Kaucja jest zwracana po zakończeniu umowy wypożyczenia i zwrocie wypożyczonego sprzętu lub urządzeń bez uszkodzeń.
3. W sytuacjach losowych udokumentowanych na wniosek osoby zainteresowanej lub członka rodziny można odstąpić od pobierania kaucji.
4. Przy zawarciu umowy Wypożyczający ma obowiązek złożenia pisemnego wniosku, przedstawienia dowodu tożsamości, aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności, zalecenia lekarza potwierdzającego konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych oraz zapoznania się ze sposobem ich użytkowania.
5. Sprzęt rehabilitacyjny lub urządzenie pomocnicze może być użyczone maksymalnie na okres 6 miesięcy z zastrzeżeniem pkt 6.
6. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego Wypożyczający zawiadamia Wypożyczalnię w formie pisemnej w terminie nie późniejszym niż określa to umowa użyczenia. Warunkiem dalszego korzystania z użyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy.
7. Przekroczenie terminu użyczenia sprzętu lub urządzenia o 14 dni ponad termin określony w umowie, upoważnia Wypożyczalnię do odebrania sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego.

 

III. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYPOŻYCZAJĄCEGO ZA WYPOŻYCZONY SPRZĘT REHABILITACYJNY LUB URZĄDZENIE POMOCNICZE

1. Sprzęt rehabilitacyjny lub urządzenie pomocnicze powinno być zwrócone w stanie nadającym się do dalszego użytkowania.
2. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy użytkownika wpłacona kaucja jest zatrzymana do czasu zakończenia naprawy, a następnie kaucja jest pomniejszana o koszt naprawy. W przypadku gdyby kwota kaucji okazała się niewystarczająca na pokrycie kosztów naprawy Wypożyczający zobowiązany jest do dopłaty różnicy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o kosztach naprawy.
3. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wypożyczający zobowiązany jest on do zakupu tego sprzętu lub urządzenia , a w przypadku gdyby to nie było możliwe zwrotu równowartości tego sprzętu lub urządzenia.

 

IV. ZASADY EWIDENCJONOWANIA USŁUG

Każdy egzemplarz sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych otrzymuje numer katalogowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której uwidacznia się osobę Wypożyczającego, datę użyczenia i zwrotu sprzętu lub urządzenia.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wypożyczalni służy prawo sprawdzenia danych przedstawionych przez Wypożyczającego oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu lub urządzenia.
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania sprzętu lub urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia, Wypożyczalnia ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i obciążyć Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy, a Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego.
3. Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić i przetwarzać dane osobowe Wypożyczających, którzy wyrażają na to pisemną zgodę.

 

Zał. nr 2

WYKAZ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH DOSTĘPNYCH W POWIATOWEJ WYPOŻYCZALNI W ŻNINIE UL. 700- lecia 36

 
1.     Łóżko rehabilitacyjne - 120 zł.

2.     Materac do łóżka (GOFER) + pokrowiec - 50 zł.

3.     Materac przeciwodleżynowy - 50 zł.

4.     Wózek inwalidzki - 70 zł.

5.     Podpórka krocząca - 50 zł.

6.     Podpórka dwukołowa - 50 zł.

7.     Podpórka czterokołowa - 50 zł.

8.     Fotel sanitarny - 50 zł.

9.     Nadstawka na sedes - 50 zł.

10.   Kula łokciowa 1szt. - 20 zł.

11.   Kule pachowe 1szt. - 20 zł.

12.   Inhalator - 50 zł.

13.   Zestaw basenowy do mycia głowy - 60 zł.

14.   Poduszka żelowa - 30 zł.

15.   Krążek przeciwodleżynowy - 30 zł.

16.   Klin przeciwobrzękowy - 20 zł.

17.   Rower magnetyczny - 100 zł.

18.   Rotor kończyn dolnych - 40 zł.

19.   Stół do masażu - 80 zł.

20.   Materac rehabilitacyjny 3- częściowy - 80 zł.

21.   Piłka gimnastyczna - 30 zł.

22.   Piłka rehabilitacyjna - 30 zł.

23.   Piłeczka do dłoni ᴓ 6 cm. - 10 zł.

24.   Piłeczka do dłoni ᴓ 8 cm. - 10 zł.

25.   Drabinka do łóżka - 40 zł.

26.   Ssak medyczny - 100 zł.

27.   Lampa Sollux - 150 zł.

28.   Lampa Bioptron - 150 zł.

29.   Wałek rehabilitacyjny 10x30 - 30 zł.

30.   Wałek rehabilitacyjny 40x50 - 30 zł.

 

Po zwróceniu wypożyczonego sprzętu bez uszkodzeń kaucja podlega w całości zwrotowi.

 

Dokumenty niezbędne do wypożyczenia sprzętu to:
1. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające rodzaj schorzenia oraz konieczność korzystania z danego rodzaju sprzętu lub urządzenia.
2. Dowód tożsamości do wglądu.
3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o grupie inwalidzkiej lub o stopniu niepełnosprawności.

 

Materiały do pobrania:

Wniosek o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych - plik PDF rozmiar 167 kb.

 

 

Rozmiar czcionki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w 2016 r. realizuje następujące projekty socjalne:

 

1. Projekt socjalny pn.: "POZYTYWNA ZMIANA"

2. Projekt socjalny pn.: "PRZEMOC W RODZINIE - MOŻNA I NALEŻY JĄ ZATRZYMAĆ !"

3. Projekt socjalny pn.: "ZAUWAŻ, ZWRÓĆ UWAGĘ, PRZEDE WSZYSTKIM CHCIEJ - TO PROCENTUJE"

4. Projekt socjalny pn.: "AKTYWNA RODZINA - DZIAŁANIA EDUKACYJNE DLA RODZICÓW I DZIECI ZE ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W BRZYSKORZYSTEWKU"

5. Projekt socjalny pn.: "WYCHODZĘ Z CIENIA - ZACZYNAM ŻYĆ"

6. Projekt socjalny pn.: "PRZY WIGILIJNYM STOLE"

 

Rozmiar czcionki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w 2017 r. realizuje następujące projekty socjalne:

 

1. Projekt socjalny pn.: AKTYWNA RODZINA - II EDYCJA "DZIAŁANIA EDUKACYJNE DLA RODZICÓW I DZIECI ZE ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W JADOWNIKACH RYCERSKICH"

2. Projekt socjalny pn.: "Coroczny PIKNIK RODZINNY BLIŻEJ SIEBIE"

3.Projekt socjalny pn.: "POZYTYWNA ZMIANA" - II EDYCJA

Rozmiar czcionki:

"POZYTYWNA ZMIANA" - II EDYCJA

 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z realizacją projektu socjalnego pod nazwą „Pozytywna zmiana” ogłasza nabór chętnych do drugiej edycji projektu adresowanego do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin. Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości oraz wiedzy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, przysługujących praw, dostępności do indywidualnego i grupowego wsparcia oraz pogłębienie wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu motywacji i technik wywierania wpływu osób realizujących zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla uczestników projektu w okresie od listopada 2017 roku do marca 2018 roku zaplanowane są między innymi: indywidualne wsparcie specjalistyczne, szkolenia edukacyjne oraz uczestnictwo w grupie wsparcia.

Osoby, które chcą zmienić swoją sytuację życiową poprzez udział w projekcie, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 -lecia 36 do dnia 15 listopada 2017 roku, II piętro, pokój nr 17. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ulotka promocyjna "POZYTYWNA ZMIANA" II EDYCJA - plik PDF rozmiar 761 kb.

 

 

Rozmiar czcionki:

Podsumowanie projektu socjalnego pod nazwą: ,,Osoby starsze są wśród nas”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od listopada 2018 r. do stycznia 2019 r. realizował projekt socjalny dla 15 osób w starszym wieku pn: „Osoby starsze są wśród nas”. Celem projektu było zmniejszenie poczucia osamotnienia wśród osób starszych i samotnych. W ramach realizacji projektu zorganizowano działania. W miesiącu listopadzie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora z udziałem psychologa i dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Żninie, natomiast w miesiącu grudniu zostali zaproszeni: dzielnicowy KPP, asystent do spraw profilaktyki i wykroczeń KPP w Żninie, pielęgniarka środowiskowa i powiatowy rzecznik konsumenta. Zaproszeni goście przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa osób starszych we współczesnym świecie ze szczególnym uwrażliwieniem uczestników projektu na zagrożenia dla ludzi w podeszłym wieku. W miesiącu styczniu w współpracy z Szkolnym Kołem Wolontariuszy Bez Granic, którego opiekunem jest Pani Katarzyna Daszkowska działającego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żninie przygotowany został montaż słowno-muzyczny. Uczestnicy projektu przy brzmieniu gitar wspólnie z uczniami zaśpiewali kolędy. Do spotkania przygotowali się wolontariusze wraz z nauczycielami a także seniorzy. Niektórzy beneficjenci projektu odważyli się indywidualnie zaśpiewać kolędy znane a także nieznane uczniom. Montaż słowno-muzyczny bardzo podobał się seniorom, u których nie zabrakło chwil radości i wzruszenia. Natomiast spotkanie przy stole po przedstawieniu było okazją do wspólnego poznania i wymiany informacji międzypokoleniowej. Młodzi wolontariusze po rozmowach z seniorami deklarują chęć współpracy i podjęcia kolejnych działań na rzecz osób starszych.

Uczestnicy projektu chętnie wzięli udział we wszystkich zaplanowanych działaniach, oczekują na kolejne spotkania i inne formy aktywizacji.

 

  • 11
  • 22

Rozmiar czcionki:

Podsumowanie projektu socjalnego pod nazwą ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od 01 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku realizował projekt socjalny pod nazwą ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy” adresowany do sołtysów wsi i przedstawicieli rad osiedli oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin, którego celem było podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a także zwiększenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się jego przeciwdziałaniem.

W ramach projektu w dniu 03 grudnia 2018 roku odbyło się szkolenie w którym uczestniczyli przedstawiciele służb realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. Oświaty, Komendy Powiatowej Policji w Żninie, Ochrony Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, Prokuratury oraz Sądu Rejonowego w Żninie, Fundacji Dar Serca, Przedstawicieli Burmistrza Żnina wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie.   

Celem szkolenia było zacieśnienie współpracy oraz pogłębienie wiedzy i kompetencji zawodowych, w tym wzmocnienie umiejętności i pracy w zespole, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin.

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rozmiar czcionki:

Projekt socjalny pn. „Osoby starsze są wśród nas”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje projekt socjalny pn. „Osoby starsze są wśród nas” skierowany do 15 osób starszych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie poczucia osamotnienia wśród osób starszych i samotnych.

W dniu 27 listopada 2018roku odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Seniora z udziałem psychologa – Pani Heleny Górnej oraz dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Żninie, które wystąpiły dla seniorów i wręczyły im własnoręcznie przygotowane upominki. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze w obecności dyrektora MOPS, kierownika Działu Usług Opiekuńczych oraz przedstawicieli Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych.

W ramach projektu zaplanowane są kolejne działania. W miesiącu grudniu 2018 roku odbędzie się spotkanie edukacyjne z dzielnicowym KPP, pielęgniarką środowiskową oraz powiatowym rzecznikiem konsumenta. Natomiast w miesiącu styczniu 2019 roku zaplanowano spotkanie integracyjne z udziałem uczniów, wolontariuszy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żninie.

Rozmiar czcionki:

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie w Gminie Żnin.

Placówki Oświatowe Gminy Żnin oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w bieżącym roku przystąpiły do Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży realizowanej przez Fundację ,, Po Drugie” w okresie od 01.11.2018r. do 19.11.2018r.

Celem kampanii było prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych, zmierzających do zwiększenia świadomości i umiejętności umożliwiających skuteczne przeciwstawienie się przemocy. W ramach realizacji powyższego celu szkoły podstawowe naszej gminy zorganizowały różnorodne działania w tym: protesty przeciwko wszelkim przejawom agresji i przemocy, konkursy plastyczne, ,,Trening pewności siebie'' prowadzony we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie, happeningi nawołujące do życia bez przemocy, scenki sytuacyjne, pogadanki tematyczne o charakterze edukacyjnym przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żninie, warsztaty dla rodziców z zaproszonymi specjalistami, gazetki tematyczne oraz plakaty. Z kolei Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach powyższej kampanii w dniu 09 listopada 2018 roku zorganizował spotkanie edukacyjne dla sołtysów wsi Gminy Żnin oraz Przewodniczących Rad Osiedli w Żninie, którego celem było zwiększenie wrażliwości na objawy występowania przemocy w rodzinie oraz wiedzy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, interwencji, oddziaływań pomocowych i działalności lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy. W ramach podjętych działań zredagowano oraz rozpowszechniono ulotki informacyjne dotyczące wsparcia specjalistycznego oferowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie. Ponadto dzieci ze Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Żninie wspólnie z wychowawcą przygotowały plakaty zawierające symbol powyższej kampani - pomarańczową wstążkę. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania miały ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

  • IMG_2217
  • IMG_2222
  • IMG_2225
  • IMG_2227

Rozmiar czcionki:

Projekt socjalny pn. ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy”

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od 01 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku realizuje projekt socjalny pod nazwą ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy” adresowany do sołtysów wsi i przedstawicieli rad osiedli oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin.

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a także zwiększenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się jego przeciwdziałaniem.

Dla jego osiągniecia w dniu 09 listopada 2018 roku zaplanowano spotkanie edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie dla sołtysów wsi Gminy Żnin oraz Przewodniczących Rad Osiedli w Żninie. Celem spotkania jest zwiększenie wrażliwości na objawy występowania przemocy w rodzinie oraz wiedzy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, interwencji, oddziaływań pomocowych i działalności lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy tj. Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Powyższe działanie ponadto, wpisuje się w Kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży realizowaną przez Fundację ,, Po Drugie”, do której przyłączył się powyższy Ośrodek jako przedstawiciel Gminy Żnin.

Kolejne zadania zaplanowane w projekcie dotyczą zorganizowania dnia 03 grudnia 2018 roku szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych celem pogłębienia wiedzy i kompetencji zawodowych, w tym wzmocnienia umiejętności i pracy w zespole, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz zintegrowania środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie. Ponadto, zredagowanie i rozpowszechnienie ulotek informacyjnych dotyczących wsparcia specjalistycznego oferowanego przez MOPS w Żninie przyczyni się do zwiększenia dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Plakat

Rozmiar czcionki:

poziom kolor

 

Projekt "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi"


Celem projektu jest włączenie społeczne 17 kobiet i 3 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywizacji społecznej, zawodowej oraz działań o charakterze środowiskowym na terenie Gminy Żnin w okresie od III/2019 do III/2020. Grupą docelową projektu będą kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie Gminy Żnin, w wieku 20-50 lat, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, osoby, które opuściły pieczę zastępczą, z niepełnosprawnością, korzystające z POPŻ oraz osoby dotknięte lub zagrożone przemocą w rodzinie. Zadania zaplanowane w projekcie będą realizowane w oparciu o kontrakt socjalny, w ramach którego uczestnicy objęci zostaną instrumentami aktywizacji społecznej, zawodowej i działaniami o charakterze środowiskowym. Projekt zakłada osiągnięcie takich wskaźników rezultatu jak: uzyskanie przez 10 uczestników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nowych kwalifikacji, poszukiwanie pracy przez 10 uczestników, podjęcie zatrudnienia przez 5 osób po opuszczeniu programu oraz zakłada osiągnięcie wskaźników produktu takich jak objęcie wsparciem w ramach projektu 20 osób w tym minimum 2 osób niepełnosprawnych oraz osiągnięcie specyficznych wskaźników produktu.


Żnin, 01.03.2019r.

Ogloszenie3
Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi" - plik PDF rozmiar 490 kb.

 


Regulamin rekrutacji do projektu "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi" - plik PDF rozmiar 556 kb.

 


Formularz rekrutacyjny do projektu "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi" - plik PDF rozmiar 720 kb.

 


Oświadczenia - Załącznik Nr 1 - plik PDF rozmiar 606 kb.

 


Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia społecznego - Załącznik Nr 2 - plik PDF rozmiar 669 kb.