Rozmiar czcionki:

 

O Ośrodku - Informacje ogólne

 

 

DYREKTOR
p.o. Łukasz Piotrowski

Główny Księgowy
Magdalena Gaczkowska-Książkiewicz

 

Pomoc społeczna to zorganizowany system świadczeń i instytucji społecznych mających za zadanie dopomóc jednostkom i grupom w osiągnięciu zadawalającego poziomu życia, stanu zdrowia, stosunków osobistych i społecznych, co pozwoli w pełni rozwinąć im możliwości, oraz będzie sprzyjała pomyślności pozostając w harmonii z potrzebami ich rodzin i otoczenia.

Zadania z zakresu pomocy społecznej zobowiązana jest realizować gmina. Za realizację zadań z zakresu polityki społecznej na terenie gminy Żnin odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powołany uchwałą nr X/57/90 z dnia 27 kwietnia 1990r. Rady Narodowej Miasta i Gminy w Żninie działający zgodnie ze statutem MOPS przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Żninie nr XVIII/301/93 z dnia 1 października 1993r., z późniejszymi zmianami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie jest samodzielną jednostką organizacyjną z własnymi służbami: finansowymi, kadrami i obsługą.

 

Zadaniem ośrodka jest:

a). prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej,

b). bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki i usług domowych),

c). współpraca z organizacjami i instytucjami a zwłaszcza z samorządem lokalnym,

d). aktywizacja środowiska lokalnego.

 

Burmistrz Żnina udzielił upoważnień dyrektorowi MOPS w następujących sprawach:

  • Zarządzeniem Nr 26/2007 Burmistrza Żnina z dnia 1 marca 2007 r. udzielono dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i do postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych należących do właściwości Gminy Żnin zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
  • Zarządzeniem Nr 164/2007 Burmistrza Żnina z dnia 23 sierpnia 2007r. udzielono dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do załatwiani spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Zarządzeniem Nr 127/2008 Burmistrza Żnina z dnia 29 sierpnia 2008r. udzielono dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do powadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji alimentacyjnych.
  • Zarządzeniem Nr 45/2008 Burmistrza Żnina z dnia 25 marca 2008 r. udzielono dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do zatwierdzania projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Zarządzeniem Nr 52/2008 Burmistrza Żnina z dnia 8 kwietnia 2008r. udzielono dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do zatwierdzania dokumentów związanych realizacją pilotażowego programu „Uczeń na wsi” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, który sporządzony jest w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

 

Ośrodek realizuje zadania z pomocy społecznej w formie:

  • zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym,
  • zadań zleconych gminie oraz zadań zleconych na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.