Rozmiar czcionki:

 

Projekty unijne

 

 

pokl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej
realizuje od 1 maja 2008 roku Projekt systemowy pod nazwą:

 

„AKTYWNI, ZINTEGROWANI, SILNIEJSI”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008 - 2013 przy wsparciu Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

 


 

 

logo: PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2006 roku przystąpił do realizacji projektu pt.

 

„Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności”

 

oraz w 2008 roku do pilotażowego programu:

 

„Uczeń na wsi”.

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
realizuje od  listopada 2009  roku projekt konkursowy  pod nazwą:


„DAJMY SOBIE SZANSĘ”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przewidziana jest od listopada  2009 roku do lutego 2011 roku.

 

Koordynatorem projektu jest Pani Jadwiga Jeziorna.