Rozmiar czcionki:

Plakat informacyjny Kujawsko-Pomorska Teleopieka

logotypy pasek kolor

 

Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

 • osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego;
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym
 •  niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Lista dokumentów jakie należy dostarczyć:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (jeżeli zaznaczono).

 


Plakat partnerzy - plik PDF rozmiar 857 kb.

 


Modele opasek - plik PDF rozmiar 475 kb.

 

logotypy pasek kolor

 

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” dla mieszkańców Gminy Żnin będzie trwała od dnia 10 maja 2021 roku do dnia 11 czerwca 2021 roku. Nabór uczestników do projektu prowadził będzie  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie.  Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 35 mieszkańców Gminy Żnin. Z przedłożonych formularzy zgłoszeniowych zostanie wybrana grupa docelowa. Realizacja projektu dla mieszkańców naszej  Gminy rozpocznie się  od dnia 01 lipca 2021 roku.

Uczestnik projektu wyposażony w Bransoletkę Życia noszoną na nadgarstku jak zegarek będzie pod nieustanna opieką Centrum Teleopieki. Bransoletka Życia wyposażona jest w przycisk SOS, moduł GPS,  który pozwala zlokalizować pacjenta oraz czujnik tętna. Bransoletka posiada również przycisk odbierania i kończenia rozmowy. Pacjent może za jego pomocą zadzwonić do Centrum Teleopeki i poinformować na przykład o złym samopoczuciu. Ratownik medyczny w razie potrzeby wezwie pogotowie ratunkowe, sam też może zainicjować połączenie z pacjentem.  Jeżeli poziom naładowania baterii w urządzeniu będzie niebezpiecznie niski, Bransoletka Życia automatycznie wyśle taką informację. Wbudowany w opaskę czujnik upadku uruchamiania się, gdy jej użytkownik przewróci się i nie porusza przez następne kilkadziesiąt sekund. Nie ma wówczas potrzeby naciskania przycisku SOS, gdyż opaska automatycznie łączy się z telecentrum. Dzięki tej funkcji opaska wydaje komunikat głosowy „wykryto podejrzenie upadku” i łączy się z ratownikiem medycznym w telecentrum. Ratownik  stara się nawiązać kontakt z osobą poszkodowaną poprzez opaskę. Jeśli próba zakończy się niepowodzeniem, kontaktuje się z rodziną właściciela opaski oraz wzywa karetkę pogotowia.

 

logoteleopieka kolor


Regulamin rekrutacji - plik PDF rozmiar 265 kb.

 


Formularz zgłoszeniowy - plik PDF rozmiar 475 kb.