Rozmiar czcionki:

Program "Opieka wytchnieniowa" - dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

logo_male.jpg

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

Gmina Żnin przystąpiła  do realizacji zadania  w  ramach  resortowego Programu Ministerstwa  Rodziny Pracy  i Polityki  Społecznej „Opieka  wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego - edycja 2024. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość zadania realizowanego przez Gminę Żnin wynosi 54880,00zł i jest całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na terenie gminy Żnin świadczeniem usług opieki wytchnieniowej w ramach 14 dniowego pobytu całodobowego zostanie objętych 11 osób.

Cel Programu

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne poprzez możliwość uzyskania czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Adresaci Programu

Członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad  osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która  wymaga stałej  opieki  w zakresie potrzeb życia codziennego i sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Wsparciem w ramach programu zostanie objętych 8 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne i 3 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ze wskazaniem co najmniej  dwóch niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane

  • W Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach - Podobowice 49, 88-400 Żnin świadczącym  usługi wsparcia krótkoterminowego  w formie pobytu całodobowego.
  • Limit  usług opieki  wytchnieniowej  świadczonej  w ramach pobytu całodobowego finansowanych  ze środków  Funduszu Solidarnościowego  przypadających na 1 uczestnika wynosi 14 dób.
  • W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność sprzężoną ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności oraz wnioski osób, które nie korzystają ze wsparcia  asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 współfinansowanego ze środków publicznych Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestnik Programu

  • nie ponosi odpłatności za zrealizowaną usługę w ramach programu.

Dokumenty, które należy złożyć

Mieszkańcy Gminy  Żnin, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają  i dostarczają do MOPS w Żninie do dnia 15 maja 2024 roku niżej wymienione  dokumenty:

  1. karta zgłoszenia do Programu "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2024
  2. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
  3. oświadczenie  opiekuna  osoby niepełnosprawnej (zał. nr 1 do karty zgłoszenia),
  4. podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024  przez osobę niepełnosprawną i członka rodziny, opiekuna osoby niepełnosprawnej (załączniki nr 2 do karty zgłoszenia do Programu).

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Żninie , ul. 700 -lecia 36  pokój nr 14 w godzinach urzędowania Ośrodka  od 7,30 do 15,30 lub drogą elektroniczną na platformie ePUAP : mops-znin/SkrytkaESP

Dodatkowych  informacji  o możliwości  otrzymania  wsparcia  w ramach  programu  udziela Kierownik Działu Usług Opiekuńczych  Małgorzata Kociałkowska pod nr 789 869 116  lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" - plik PDF rozmiar 594.2 KB kb
Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 365.18 kb
Klauzula informacyjna RODO - plik PDF rozmiar 448.24 kb
Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 - plik PDF rozmiar 566.61 kb


 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

75_plus_m.jpg plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
plakat AOON 2024m senior_plus_m.jpg